Datos

1939 m. spalis – Lietuvos ir SSRS Savitarpio pagalbos sutartis

Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo Lietuvos respublikai ir Lietuvos - Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartį pasirašė šalių užsienio reikalų ministrai J. Urbšys ir V. Molotovas 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje. Lietuva atgavo sostinę, bet jos teritorijoje – Naujojoje Vilnioje, Prienuose, Alytuje ir Gaižiūnuose buvo įkurdintos SSRS karinės įgulos – apie 20 tūkst. karių. Lietuva atgavo tik apie 1/4 tos teritorijos, kurią Sovietų Rusija jai buvo pripažinusi pagal 1920 m. sutartį. Pasirašius tokią sutartį, smuko vyriausybės prestižas, pasitikėjimas prezidentu.

1940 m. birželio 14 d. – SSRS ultimatumas Lietuvai

1940 m. gegužę Vokietija pradėjo savo triuškinantį žygį prieš Prancūziją. SSRS nusprendė išnaudoti šį momentą Baltijos šalims okupuoti. Sovietai ėmė melagingai kaltinti Lietuvą savitarpio pagalbos sutarties laužymu ir rusų karių grobimu. 1940 m. birželio 14 d. vėlai vakare Lietuvos užsienio reikalų ministrui, buvusiam Maskvoje, įteikta ultimatyvi nota. SSRS reikalavo: nuteisti Lietuvos vidaus reikalų ministrą ir Saugumo departamento direktorių kaip tiesioginius provokacinių veiksmų prieš Sovietų Sąjungos įgulas Lietuvoje kaltininkus, sudaryti naują Lietuvos vyriausybę, leisti įžengti Raudonajai Armijai. Atsakymo laukiama iki 10 val. ryto. Skubiai sušauktame Lietuvos vyriausybės posėdyje daugumai narių nutarus ginklu nesipriešinti SSRS, ultimatumas buvo priimtas.

1940 m. birželio 15 d. – pirmosios SSRS okupacijos pradžia

1940 m. rugpjūtis – Lietuvos aneksija

Lietuvos įjungimas į SSRS sudėtį 1940 m. rugpjūčio 3 d. Liepos 21 d. Maskvos diriguojamas „Liaudies Seimas“ per kelias valandas paskelbė Lietuvą Sovietų Socialistine Respublika, nusprendė įvesti sovietinę santvarką ir įstoti į SSRS. Rugpjūčio 3 d. Maskvoje vyko SSRS Aukščiausiosios Tarybos 7-oji sesija. Joje vyko Lietuvos įstojimo į SSRS sudėtį spektaklis. „Parvežti Stalino saulės“ (J. Paleckio kalbos frazė) buvo nuvykusi Seimo delegacija – J. Paleckis, L. Adomauskas, A. Venclova, L. Gira, S. Nėris, gen. V. Vitkauskas, A. Sniečkus ir kt. Lietuva tapo 14-ąja Sovietų Sąjungos respublika.

Daugiau – Vikipedija.

1941-1944 – vokiečių okupacija Lietuvoje

1941 m. birželis – pirmieji masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai

1941 – Birželio sukilimas

1941 06 22 prasidėjęs lietuvių antisovietinis sukilimas, siekęs atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Birželio 22 d., Vokietijai užpuolus SSRS, pogrindyje veikusios ir su Lietuvių aktyvistų frontu (LAF) ryšius palaikiusios organizacijos pradėjo kovą prieš Raudonąją armiją. Didžiausią mastą sukilimas įgavo Kaune. Sukilėliai užėmė radiją, telefono stotį. Birželio 23 d. per užimtą radijo stotį aktyvistai paskelbė apie nepriklausomybės atkūrimą ir Laikinosios vyriausybės sudarymą. Jos vadovu tapo Juozas Ambrazevičius. Tačiau hitlerinė Vokietija nepalaikė lietuvių siekių ir rugpjūčio pradžioje Laikinoji vyriausybė buvo priversta nutraukti veiklą.

1944 – antrosios sovietinės okupacijos pradžia