Datos

1945 – Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) įkūrimas

1946 – šaltojo karo pradžia

1949 – Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) įkūrimas

1950-1953 – Korėjos karas

1955 – Varšuvos sutarties organizacijos (VSO) įkūrimas

1956 – SSKP XX suvažiavimas

Sovietų Sąjungos komunistų partijos XX suvažiavimas, įvykęs N. Chruščiovo valdymo metais, iškėlė „taikaus sambūvio“ su kapitalistinėmis šalimis principą, pasmerkė J. Stalino asmens kultą, jo įvykdytas represijas prieš komunistų partijos narius. Po suvažiavimo iš kalėjimų ir lagerių paleista nemažai kalinių, tarp jų ir didžioji kalintų lietuvių dalis.

1956 – sukilimas Vengrijoje (Vengrijos revoliucija)

1956 m. buvo numalšintos antivyriausybinės riaušės Berlyne ir Poznanėje (Lenkija). Jų tęsiniu tapo didžiausias antisovietinis sukilimas, įvykęs 1956 m. spalio-lapkričio mėn. Vengrijoje. Čia žmonės skurdo, augo jų nepasitenkinimas valdžia. Kai ministras pirmininkas Imrė Nadis pabandė vykdyti reformas, jis buvo pašalintas iš pareigų bei partijos. Dalis partinės inteligentijos ir toliau palaikė jo idėjas. 1956 m. spalio 23 d. Budapešte prasidėjo demonstracijos, vėliau išplitę į kitus miestus. Jose aktyviausi buvo studentai, kėlę antisovietinius reikalavimus. Valdžia nurodė šaudyti į sukilėlius, todėl šie taip pat ėmėsi ginklų. Įtampos nesumažino nė I. Nadžio grąžinimas į postą. I. Nadis paskelbė programą, kurioje numatyta nekomunistinių partijų legalizavimas, rinkimų laisvė, Vengrijos neutralumas, sovietinės kariuomenės išvedimas iš šalies, pasitraukimas iš Varšuvos sutarties organizacijos. Sukilimą nuslopino sovietų kariuomenė. Žuvo 2-3 tūkst. vengrų, apie 750 sovietų karių, apie ketvirtį milijono gyventojų tapo pabėgėliais.

Daugiau – XXI amžius.

1957 – Europos Ekonominės Bendrijos įkūrimas

1961 – Berlyno sienos pastatymas

1962 – Karibų krizė

1964-1973 – Vietnamo karas

1968 – sukilimas Čekoslovakijoje

Čekoslovakijos komunistų partijos (ČKP) reformatoriai bandė demokratizuoti ekonominę ir politinę sistemą bei sukurti „žmogišką socializmą“. SSRS vadovybė, išsigandusi reformų, 1968 08 suorganizavo Varšuvos sutarties organizacijos valstybių – SSRS, Lenkijos, VDR, Vengrijos, Bulgarijos – intervenciją ir privertė nutraukti pertvarkymus. Čekoslovakijos kariuomenė puolimui nesipriešino, tačiau dideles riaušes kėlė gyventojai, vienas studentas protestuodamas susidegino.

1975 – Helsinkio konferencija

1979-1989 – Afganistano karas

1989 – Berlyno sienos griūtis, Vokietijos suvienijimas