Datos

1918-1919 – Taikos konferencija Paryžiuje

1919 – Versalio taika

1918-1922 – pilietinis karas Rusijoje

1917-1922 vykusi ginkluota kova tarp Spalio perversmo metu valdžią užgrobusių bolševikų ir jų priešininkų. Karas baigėsi visiška bolševikų pergale.

1922 – įkurta Sovietų Sąjunga

1922 – fašistų valdymo pradžia Italijoje

1924-1953 – Stalino diktatūra Sovietų Sąjungoje

1929 – didžiosios ekonominės krizės pradžia

1919-1933 – Veimaro respublika Vokietijoje

demokratinės Vokietijos valstybės gyvavimo laikotarpis. 1918 pab. nuvertus kaizerį Vilhelmą II, Vokietija buvo paskelbta respublika. 1919 Veimaro mieste priimta nauja konstitucija bei kiti demokratinės respublikos įstatymai, todėl Vokietija, kol galiojo naujoji konstitucija, buvo vadinama Veimaro Respublika.

1933 – nacionalsocialistų atėjimas į valdžią Vokietijoje

1936 – Vokietija užėmė Reino demilitarizuotąją zoną

Versalio taikos sutartimi (1919) palei Reino upę nustatyta 50 km pločio zona, siekiant apsaugoti Prancūziją nuo galimo Vokietijos įsiveržimo. 1936 09 07 Vokietija į ją įvedė savo kariuomenę ir tai davė pradžią Versalio taikos revizijai.

1936-1939 – pilietinis karas Ispanijoje

Fransiskas Frankas
Fransiskas Frankas

karas tarp 1931 m. paskelbtos Ispanijos Respublikos šalininkų ir maištininkų, vadovaujamų generolo, Ispanijos falangos partijos lyderio Fransisko Franko. Baigėsi maištininkų pergale. Ispanijoje įsigalėjo Franko diktatūra iki pat jo mirties 1975 m.

1938 – Austrijos prijungimas, Miuncheno susitarimas

1939 – Čekoslovakijos ir Klaipėdos krašto užgrobimas

1939.8.23, 1939.9.28 – SSRS ir Vokietijos sutartys

1939 08 23 pasirašyta SSRS ir hitlerinės Vokietijos Nepuolimo sutartis (dažnai vadinama Molotovo-Ribentropo paktu). Prie sutarties buvęs slaptas protokolas nustatė abiejų valstybių įtakos sferas Rytų Europoje. Pagal šią sutartį Vokietija gavo veiksmų laisvę Lietuvoje, o SSRS – Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Besarabijoje. 1939 09 28, kai abi valstybės nukariavo Lenkiją, buvo pasirašyta Sienų ir draugystės sutartis, kuria SSRS pripažino Vokietijai jos okupuotas Lenkijos teritorijas iki Bugo upės. Už tai vokiečiai atidavė Sovietų Sąjungai Lietuvą.