Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kultūros istorija
nuo valstybės sukūrimo
iki jos žlugimo
(1236-1795 m.)

Programa

XIII-XV a. Vėlyvųjų viduramžių kultūra.

Krikščionybės kelias į Lietuvą.Christianizacijos proceso ypatumai. Lenkijos vaidmuo europeizuojantis Lietuvai. Bažnytinės organizacijos ir tikinčiųjų bendruomenės: vyskupijos, parapijos, brolijos. Vienuolijos Lietuvoje. Rašto ir oficialiosios literatūros plitimas. Raštų kalba. Etninių ir kalbinių procesų dinamika. Lietuvos Metrika. Lietuvos metraščiai. Ideologinis valstybės erdvės įprasminimas. Rašytinės teisės aktai. Stačiatikių ir katalikų teisių suvienodėjimas. Pilietybės tapatinimas su tautybe. Religiniai ir tautiniai santykiai. Lietuvių edukacija užsienio universitetuose. Miestiečių kultūriniai ir profesiniai ryšiai. Amatininkų rengimas ir namų mokymas. Mokyklų atsiradimas. Žinių ir mokymo lygis. Menas ir architektūra XIII a. Lietuvoje. Gotika pagoniškųjų Gediminaičių ir Vytauto Didžiojo epochoje (1295-1430). Gotika krikščioniškųjų Gediminaičių epochoje (1430-1569). LDK stačiatikių kultūra. Bažnytinės unijos idėja ir jos sklaida. Nekrikščioniškos bendruomenės LDK visuomenėje: žydai, totoriai, karaimai.

XVI-XVII a. Renesanso ir Baroko, Reformacijos ir Kontrreformacijos epocha.

Renesanso kultūros plitimas. Valdovo dvaras Vilniuje kaip Renesanso kultūros centras. Architektūra ir dailė. P. Skorina – Vilniaus spaudos pradininkas. Humanistinė literatūra. XVI a. lietuvių kilmės teorijos, jų kultūrinė ir pilietinė reikšmė. Lietuvos Statutai. Tautinės valstybės idėja. Lietuvių kalbos padėtis visuomeniniame gyvenime ir raštijoje: monarcho dvare, didikų dvaruose, bajorijos dvaruose, valstiečių sodybose, miesto bendruomenėje. Lietuvio ir Lietuvos sąvokos XVI-XVII a. lietuviškuose raštuose. Polonizacija kaip kultūrinis procesas. Tautinė ir kultūrinė savimonė XIII-XVI a. remiantis istoriniais bei dokumentiniais tekstais. Tautybės ir pilietybės sampratos LDK XVI a. Poleminiai ir panegiriniai A. Goštauto aplinkos raštai. A. Volano socialinės pažiūros. Mykolas Lietuvis. Lietuvių kalba reformaciniame judėjime. Spausdinto šv. Rašto kelias į Lietuvą. J. Bretkūnas. B. Chylinskis. Kalvinizmas, liuteronizmas, arijonizmas LDK reformacijoje. Ryškiausios Reformacijos asmenybės: A. Kulvietis, S. Rapolionis, M. Mažvydas, M. Radvila Juodasis. 1596 m. Bresto bažnytinė unija. Knyga LDK XVI-XVII a. Katalikų, stačiatikių, reformatų spaustuvės. Parapinės mokyklos ir kolegijos LDK. Jėzuitų akademija kaip mokslo ir kultūros centras. Didikų dvarų kultūrinis vaidmuo. Naujovių sklidimo keliai ir būdai. Popiežiškoji seminarija Vilniuje. Pedagoginė mintis. Adomas Rasijus. Tautinės mokyklos idėjos užuomazgos XVI-XVII a. Tėvynės sampratos raida XVI-XX a.: unijinės, federacinės, savarankiškos Lietuvos kultūros ir valstybės kūrimo programos. Istorijos rašymas LDK. A. Rotundas. M. Strijkovskis. A. Vijūkas-Kojelavičius. Kontrreformacija ir katalikų reforma. Laisvamanybė XVI-XVII a. K. Bekešas. K. Liščinskis. Dvasinė visuomenės globa. M. Daukša. M. Giedraitis. K. Sirvydas. VU studentų kasdienis gyvenimas. Lietuvos valdovai ir reformacija. Baroko epochos menas. Baroko keliai į Lietuvą. Vazų epocha ir jėzuitų stilius (1587-1668). Architektūra. Vilniaus vėlyvojo baroko mokykla. Barokas Piastų ir Vetinų Respublikoje (1669-1763). Tapyba bažnyčiose. Portretai. Proginė literatūra. Muzika ir teatras. Mecenatai ir klientai naujųjų laikų kultūroje. Liaudies kultūros bruožai.

XVIII a. Apšvietos kultūra Respublikos saulėlydyje.

Edukacinės lietuvių kelionės į Europą XIV-XVIII a.Miestiečių profesiniai ir kultūriniai ryšiai. Pijorų ordino kultūrinė veikla. Edukacinė komisija. Fiziokratų idėjų sklaida. Klasicizmo menas. P. Smuglevičius. L. Stuoka Gucevičius. Kultūrinių orientacijų takoskyra. Žmogus pasaulyje šviečiamojo laikotarpio Lietuvos struktūros, istorijos bei moksliniuose tekstuose. K. Donelaitis, K. Lukauskas ir kt. Liaudies kultūra XVII-XVIII a. Liaudies papročių, tautosakos kultūrinė reikšmė. Liaudies tikėjimas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros vertybės ir jų klajonės iki XX a.