Šaltiniai

Į 11-16 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A (Iš „Lietuvos istorijos“)

Pirmieji spausdinti raštai lietuvių kalba pasirodė kaip katalikų ir reformatų <... > kovos vaisius.

Žymiausi [to meto] lietuvių raštijos veikėjai buvo Martynas Mažvydas ir Mikalojus Daukša.

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

ŠALTINIS C

Šaltinis C
Šaltinis C