Šaltiniai

Į 25-38 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A

Iš Dievo malonės mes, Aleksandras Antrasis, visos Rusijos imperatorius <...> Skelbiame <...>: baudžiauninkai gaus nustatytu laiku visas laisvų kaimo gyventojų teises. Dvarininkai, išsaugodami visų jiems priklausančių žemių nuosavybės teisę, suteikia valstiečiams – už nustatytas prievoles – nuolatiniam naudojimuisi sodybą ir, be to, <...> nustatytą nuostatuose laukų ir kitų naudmenų dydį. <...> Kartu jiems suteikiama teisė išsipirkti sodybą; <...> įsigiję nuosavybėn tam tikrą žemės kiekį, valstiečiai bus laisvi nuo prievolių dvarininkams už išpirktą žemę ir galutinai pereis į laisvų valstiečių – savininkų luomą.

ŠALTINIS B

Iš privatinių savininkų imama visa toji žemė ir žemės ūkiai, kur vieno asmens arba šeimos bendrame valdyme sudaro daugiau per 80 hektarų. <...> duodama žemės bežemiams nuo 8 ligi 20 hektarų, o mažažemiams pridedama žemės ligi šios normos. <...> Kariai, bežemiai ir mažažemiai, kurie savo noru arba Lietuvos vyriausybės šaukiami stojo Lietuvos kariuomenėn ginti Lietuvos nepriklausomybės <...> turi pirmenybės prieš kitus <...> gauti žemės iš valstybės.

ŠALTINIS C

Vaitai kaimuose turi turėti po vieną laisvą valaką [...] Činšo nuo valako geros žemės-21 grašis, nuo vidutinės- 12 grašių, nuo menkos- 8 grašiai [...]. Darbas prievoliniams žmonėms nuo kiekvieno valako po 2 dienas savaitėje ir 4 talkos vasarą [...]. Ir kuris žmogus neatvyks į darbą, tai už pirmą dieną neklaužada turės sumokėti grašį, už antrą dieną - aviną, o jei ir trečią kartą bus apsileidęs arba dėl girtuokliavimo neateis, tai nubausti ant suolo botagu, o privalomas dienas turės atidirbti.

ŠALTINIS D. Žemėvaldos struktūros kitimas proc.

Savininkai1919 m.1940 m.
Valstybė 9,23 18,5
Valstiečiai ir kt. ūkininkai 55,51 70,66
Dvarininkai 26,20 1,53
Bažnyčia 0,32 0,35
Kitos žemės 8,73 8,72

 

ŠALTINIS E. Lietuvos sviesto eksportas tonomis

1924 m. 524
1926 m. 1 748
1928 m. 2 642
1930 m. 7 357
1932 m. 9 926
1934 m. 9 671
1936 m. 14 629
1937 m. 15 058