Šaltiniai

Į 19-24 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C.

ŠALTINIS A. (Įstatymo ištrauka)

Einąs Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo Seimo pirmininkas skelbia šį Steigiamojo Seimo <...> priimtą žemės reformos įstatymą <... >

Žemės reformos įstatymas leidžiamas bežemiams ir mažažemiams žeme aprūpinti, <...> visų pirma smulkiajam ir vidutiniam ūkiui tarpti, ir suvalstybinti tiems žemės turtams, kuriuos valstybė gali tikslingiau naudoti ir saugoti, negu privatiniai asmenys<...>

ŠALTINIS B. (Žemės reformos fondo sudarymo šaltiniai)

Buvusieji žemės valdytojaiPaimta žemės (ha)
1. Privatūs asmenys, gavę dovanų iš Rusijos carų 44 836
2. Dvarininkai, kovoję prieš Lietuvos nepriklausomybę 16 348
3. Dvarininkai, turėję virš paliekamos normos 523 114
4. Kiti 39 702

 

ŠALTINIS C. (Lietuvos ūkiai 1930 m.)

Ūkio dydis (ha)Bendro ūkių skaičiaus proc.
1-10 45,83
10-30 44,19
Per 30 9,98

 

ŠALTINIS D. Savanorių aprūpinimas žeme

Vykdant reformą iki 1937 m. žeme aprūpinti 10 642 savanoriai.