Šaltiniai

Į 1-13 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A (Iš prašymo karaliui)

Šviesiausiasis Karaliau, Maloningasis valdove. Šiomis dienomis eretikai, kalvinistai, cvinglistai, viename čia, Vilniuje sušauktame pasitarimėlyje, panūdę stoti skersai kelio Katalikų bažnyčiai ir skleisti savo kenksmingiausios erezijos virusą, nutarė įkurti šiame mieste Universitetą, arba Akademiją <...>. Nėra jokios prasmės leisti du universitetus, rungtyniaujančius po to paties tikėjimo vėliava, juo labiau neleistini du – vienas katalikiškas, kitas eretiškas – universitetas. <...> Kas būtų, jei įsikurtų altorius prieš altorių, t.y. Šėtono Akademija prieš Jėzaus Akademiją, kuri <...> Didžiojo Popiežiaus Grigaliaus ir Lenkijos Karaliaus Stepono Pirmojo yra įtvirtinta.

ŠALTINIS B (Iš Lietuvos istorijos, red. A. Šapokos)

Tautiškoji lenkų idėja universitete ir studentų bajorų tarpe jau buvo įsigalėjusi, ir jos jau nebegalima buvo nuslopinti. <...> sukilimas parodė, kad iš universiteto negalima laukti ištikimumo valdžiai. Tuomet valdžia pasiryžo jį visai panaikinti ir <...> uždarė.

ŠALTINIS C (Iš Lietuvos Tarybos protokolo)

Vilniaus universiteto klausimui dirvą paruošė užsienio lietuviai. Jų ir mūsų nuomonė – pagaliau atėjo laikas tą klausimą praktikon vykinti. Tai didelis darbas. Prezidiumas tam tikslui sudarė universiteto komisiją iš M. Yčo, M. Biržiškos, A. Voldemaro ir kun. J. Purickio. Jie surašė tuo klausimu memorialą <...> ir 8. VI prezidiumo vardu įteikė Ober Ostui.

ŠALTINIS D (Iš Liaudies Komisarų Tarybos dekreto)

Lietuvos ir Baltarusijos Liaudies Komisarų Taryba, turėdama tikslą sukurti šalyje kūrybinės minties židinį, apie kurį galėtų susitelkti mokslinės jėgos, sugebančios savo žiniomis ir patyrimu padėti platiesiems darbo žmonių sluoksniams pertvarkyti visuomeninį gyvenimą kūrybinių komunizmo idealų principais, nutaria:

Carinės reakcijos uždaryto Vilniaus Universiteto sienose įkurti visuotinį Darbo Universitetą <...>

ŠALTINIS E

Šaltinis E
Šaltinis E