Šaltiniai

Į 1-7 klausimus atsakykite remdamiesi dokumentais A, B, C.

DOKUMENTAS A

1939 metų rugpjūčio 23 dieną pasirašyto slaptojo papildomojo protokolo pirmas paragrafas keičiamas taip, kad Lietuvos valstybės teritorija atitenka TSRS interesų sferai, o Liublino vaivadija ir Varšuvos vaivadijos dalis priskiriama Vokietijos interesų sferai. Kai tik TSRS vyriausybė imsis Lietuvos teritorijoje ypatingų priemonių savo interesams apsaugoti, tai < ... > dabartinė Vokietijos-Lietuvos siena bus ištaisyta taip, kad Lietuvos teritorija, esanti į pietvakarius nuo linijos, pažymėtos žemėlapyje, atiteks Vokietijai.

DOKUMENTAS B

Tarybų Sąjungos vyriausybė laiko būtinai reikalingu ir skubiu:

1) kad vidaus reikalų ministras Skučas ir saugumo departamento viršininkas Povilaitis būtų atiduoti teismui kaip provokacijų prieš tarybines įgulas tiesioginiai kaltininkai;

2) kad Lietuvoje tučtuojau būtų sudaryta vyriausybė, sugebanti ir norinti užtikrinti Tarybų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties sąžiningą vykdymą < ... >;

3) kad tučtuojau į Lietuvos teritoriją būtų įleisti Tarybų Sąjungos kariuomenės daliniai, kurie bus įkurdinti svarbiausiuose Lietuvos centruose <...>.

DOKUMENTAS C

1. Jeigu srityse, įeinančiose į Pabaltijo valstybių sudėtį (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje), įvyktų teritorinis ir politinis pertvarkymas, šiaurinė Lietuvos siena taps Vokietijos ir TSRS interesų sferų siena.

2. Jei teritorinis ir politinis pertvarkymas įvyktų Lenkijos valstybei priklausančiose srityse, Vokietijos ir TSRS interesų sferų siena eis maždaug Narevo, Vyslos ir Sano upėmis.