Šaltiniai

Į 61-72 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A (Iš 1918 m. pabaigos manifesto)

Revoliucinių Lietuvos darbininkų minių vardu skelbiame:
1. Vokiečių okupacijos valdžia Lietuvoje nuo šio laiko yra panaikinta.
2. Kaizerinė Lietuvos Taryba su jos Ministrų taryba ir visos kitos buržuazinės tautinės tarybos ir komitetai yra panaikinti <...>.
8. Visa dvarininkų, didžiųjų ūkininkų, bažnyčių, vienuolynų ir kunigų žemė <.,.> pereina visų Lietuvos darbo minių nuosavybėn <...>.
9. Statydami savo naująjį gyvenimą tais pačiais pamatais, kurie padėti Socialistinės Federatyvinės Rusijos Tarybų Respublikos pagrindan, mes ateityj eisime ranka už rankos su Tarybų Rusija ir su visomis kitomis šalimis, einančiomis socialistinės revoliucijos keliu.

ŠALTINIS B (Iš A. Smetonos atsiminimų)

(1940 m.) birželio mėn. 12 d. 15.30 val. grįžo iš Maskvos min. pirmininkas. <...> Trumpai drūtai papasakojo pirmininkas apie savo nemaloniausią vizitą pas Molotovą. <...> Buvo aišku, jog spėjamieji Maskvos reikalavimai žada labai daug pikto, stačiai baisaus smūgio Lietuvai.

Birželio 15 d. Ar kariuomenė kalbamajam pasipriešinimui (Raudonajai armijai) buvo ruošiama, buvo paruošta?.. Tuo klausimu būdavo kalbama, bet nebaigiama kalbėti. Min. pirm. Merkys ir kar. vadas šiaip ir taip manydavo: gal teks, o gal neteks ginklu pasirodyti. <...> Iš viso darėsi įspūdis, kad mūsų kariuomenė nė nebuvo paruošta pasipriešinimui.

ŠALTINIS C (Iš „Liaudies vyriausybės“ vadovo J. Paleckio kalbų)

Brangūs Lietuvos Respublikos piliečiai, vakar susidarė nauja Lietuvos vyriausybė. <...> Artimiausių uždavinių tarpe bus politinės santvarkos pertvarkymas, kuri iki šiam laikui buvo nukreipta prieš liaudies interesus <...>

Vyriausybė pilnai pritaria Lietuvių liaudies plačiųjų masių dėmesiui ir šitam rūpestingumui, kuriuo jos sutiko draugingos mums Sovietų Sąjungos Raudonąją Armiją <...>

Liaudies vyriausybė susidarė po žinomų provokacinių buvusios vyriausybės veiksmų, kurie privedė ligi atviro konflikto su sąjungine ir draugiška Lietuvai Sovietų Sąjunga.

Švietimo srityje užkirstas kelias tamsintojams į Lietuvos mokyklą ir atpalaiduotas valstybės iždas nuo klerikalizmo palaikymo. <.,.> Vietoj mažai reikalingų kitų svetimųjų kalbų bus įvesta broliškojo SSRS krašto bendroji oficialioji rusų kalba.

ŠALTINIS D (1940 m. sovietinė karikatūra)

Šaltinis D

Pavadinimas viršuje:
„Linksmasis šlavėjas“.

Ketureilis apačioje:
Mes į šitokį šlavėją
Atidžiau nusižiūrėję
Šluotą čiupkime stipriai
Niekšus šluosime švariai!