Šaltiniai

Į 1-10 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A ir B.

ŠALTINIS A

1 str. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

34 str. Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę.

41 str. Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas.

Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendro lavinimo, profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose yra nemokamas. [...] Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas.

55 str. Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

78 str. Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę, [...] jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu. Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.

ŠALTINIS B

1 str. Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma demokratinė Respublika.

24 str. Rinkti atstovus į Seimą turi teisės pilnateisiai Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, turintieji ne mažiau kaip 21 metus amžiaus [...].

25 str. Seimas renkamas trejiems metams. 41 str. Respublikos Prezidentą renka Seimas.

43 str. Respublikos Prezidentu gali būti renkamas kiekvienas Lietuvos pilietis, kuris gali būti renkamas atstovu į Seimą ir yra ne jaunesnis kaip 35 metų.

44 str. Respublikos Prezidentas yra renkamas trejiems metams.

81 str. Pradžios mokslas yra privalomas [...]. Pradžios mokslas Valstybės arba savivaldybių laikomose mokyklose yra nemokamas.