Šaltiniai

Į 31-36 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C, D, E ir F šaltiniais.

A šaltinis (Iš Maironio eilėraščio „Milžinų kapai“)

[...] Kryžiuočių seniai
Suvadinti svečiai
Į vaišes per Lietuvą traukia;
Ištroškę garbės,
Kai aušra patekės
Išvys, ko visai nebelaukia.

Lietuvių pulkai,
Kaip apsako žvalgai,
Ties Kaunu per Nemuną plaukia;
Po kaimus šauklys,
(Jo po putų arklys)
Į kovą lietuvninkus šaukia. [...]

Sutrinko miškai,
Lyg Perkūnas aukštai,
Ir štai netikėtai lietuviai
Tarytum ugnis,
Kad ant stogo užšvis,
Apraitė kryžiuočius užgriuvę.

O, buvo mūšys!
Apsiniaukus naktis
Jį dienai parodyt drovėjos;
Tik kūnų šimtai,
Suvartyti keistai,
Ilgai, dar ilgai ten ilsėjos. [...]

B šaltinis (Iš kunigo Antano Mackevičiaus paaiškinimo Ypatingojoje tardymo komisijoje)
[...] Argi policija ir apskritai Rusijos vyriausybės administracija nespaudė vargšų gyventojų? Kas doras, tas visada skriaudžiamas, o niekšas malonėje. Nori beturtis laimėti bylą, o pinigų neturi, tai už tai esi išplakamas ir dargi taip, kad tiktai barbarų laikais galima buvo tai matyti. [...] Atimtos bažnyčios, iš vienuolynų išvaryti vienuoliai – ar tai maža pavyzdžių blogai vyriausybės valiai parodyti? Argi draudimas mokyti vaikučius katekizmo, priešinimasis blaivybės skleidimui ir dėl to kilusios įvairios represijos nebuvo aiškus įrodymas, jog Rusijos vyriausybė nesirūpina mano liaudimi, siekia jos amoralumo, taigi pražūties? [...] Kai prasidėjo demonstracijos, aš dar labiau suskatau veikti [...], aš atsistojau liaudies priešakyje ir ne tiktai kaip propagandistas, bet ir kaip karo vadas.

C šaltinis (Iš 1949 m. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos)
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba, atstovaudama visoms Lietuvos teritorijoje esančioms vieningos vadovybės vadovaujamoms karinėms visuomeninėms grupuotėms, [...] skelbia:

1. LLKS Taryba [...] okupacijos metu yra aukščiausias tautos politinis organas, vadovaująs politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai.

3. Valstybinė Lietuvos santvarka – demokratinė respublika.

16. Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekiui ir kertiniam konstitucijos nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui, – nelaikoma teisine partija.

18. Konstatuojama teigiama religijos įtaka ugdant tautos moralę ir palaikant jos atsparumą sunkiausiu laisvės kovų laikotarpiu.

19. Socialinė globa nėra vien atskirų piliečių ar organizacijų reikalas, bet vienas pirmųjų valstybės uždavinių. Ypatingą globą valstybė teikia išsilaisvinimo kovose nukentėjusiems asmenims ir jų šeimoms.

D šaltinis

D šaltinis
D šaltinis

E šaltinis

E šaltinis
E šaltinis

F šaltinis

F šaltinis
F šaltinis