Šaltiniai

Į 31-40 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

Šaltinis A (Muravjovo karikatūra)

Šaltinis A
Šaltinis A
Ant paminklo pagrindo
užrašyta: „Žmonių giminės
išgamai korikui Muravjovui -
dėkinga Lietuva.“

 

Šaltinis B (Lietuvos nepriklausomybės kovos)

Šaltinis B
Šaltinis B

Šaltinis C (Iš Vytauto rinktinės vado Algimanto Matusevičiaus-Neptuno 1950 m. įsakymo)

Kilo Tėvynei pavojus, ordos atėjūnų puolė ją plėšti ir naikinti. Lietuvių tauta iš pirmųjų nelaimės dienų stojo plėšikui priešiškon pozicijon. Susitvėrėm skaitlingos gretos partizanų ir, nepabūgę daug tūkstančių skaitlingesnio grobuonies, stojom j žūtbūtinę kovą už laisvę. Išskyrus mažą procentą išgamų – tautos išdavikų, lietuvių tauta prie kovos viskuo prisideda, kartu kovoja ir už tai lygiai kaip ir mes kaskart sudeda dideles aukas ant Laisvės kovos aukuro.

Okupantas – kolchozinis [kolūkinis] bolševikas siaučia po mūsų šalį, kaip tik jo puslaukinis protas išgalvoja. Apskrityse, valsčiuose ir net kaimuose pastatyti ištisi garnizonai [įgulos] geriausiai ginkluotų MVD (Vidaus reikalų ministerija) tam, kad apsaugotų jų niekšiškų darbų vykdymą.

Sutinkant daugiau ir sunkesnių kliūčių, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis įgauna kaskart didesnio įkarščio, pasiryžimo, pasiaukojimo, atkaklumo, masyvumo. Kova užsitęsia, kovos barai plečiasi, o mes ar visuose baruose buvome laiku?