Šaltiniai

Į 59–66 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A (Iš LSSR KGB pirmininko J. Petkevičiaus pranešimo operatyvinių darbuotojų pasitarime 1973 m.)

Komitetas turi duomenų, rodančių, kad kai kurie kūrybinės inteligentijos atstovai savo kūriniuose mėgina prastumti ideologiškai žalingas, o kartais ir nacionalistines pažiūras. [...] Be to, tarp inteligentų pasitaikė faktų, kai buvo kritikuojami kai kurie tarybinės tikrovės reiškiniai, rašomi ir platinami ideologiškai žalingi dokumentai, pasitaikė nesveikų svarstymų apie „kūrybos laisvės nebuvimą“ ir kitas „demokratines laisves“. [...]

Kai kurie kūrybinės inteligentijos atstovai savo kūryboje skyrė nepakankamai dėmesio idėjiškumo, partiškumo ir pilietiškumo klausimams. Išryškėjo tendencija, rodanti, kad jie neretai vengė spręsti aktualias visuomenines ir socialines-politines problemas. [...]

Kartu mums ir toliau reikia būti politiškai ypač budriems, laiku atskleisti ir su partijos organų pagalba užkirsti kelią mėginimams panaudoti spaudos, teatro ir kitų masinio ideologinio poveikio tribūną mūsų žmonių apdorojimui nacionalistine ir ideologiškai žalinga dvasia.

ŠALTINIS B (Iš T. Venclovos 1975 m. laiško Lietuvos KP CK)

[...] Komunistinė ideologija man tolima ir, mano manymu, didele dalimi klaidinga. Jos absoliutus viešpatavimas atnešė mūsų šaliai daug nelaimių. Informaciniai barjerai ir represijos, taikomos kitaip manantiems, stumia visuomenę į stagnaciją, o šalį į atsilikimą. Tai pražūtinga ne tik kultūrai [...].

Mūsų šalyje man užkirsta platesnės ir viešos literatūrinės, mokslinės, kultūrinės veiklos galimybės. Kiekvienas humanitaras ir ne tik humanitaras Tarybų Sąjungoje turi nuolat įrodinėti savo ištikimybę viešpataujančiai ideologijai, kad galėtų dirbti. Tai lengva prisitaikėliams ir karjeristams. [...]

Prašau leisti man, remiantis visuotine žmogaus teisių deklaracija ir veikiančiais įstatymais, išvykti su žmona gyventi į užsienį. Mano draugo Jono Jurašo ir kitų draugų pavyzdys rodo, kad tai nėra neįmanoma.

ŠALTINIS C (JAV daryta nuotrauka. Užrašas ant automobilio. Romo Kalantos auka Lietuvos laisvei)

Šaltinis C
Šaltinis C