Šaltiniai


Į 49–55 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C ir D šaltiniais.

A šaltinis (Iš 1946 m. JAV ambasados Maskvoje patarėjo Džordžo Kenano „ilgosios telegramos“) Neurotišką Kremliaus požiūrį į pasaulio reikalus lemia tradicinis, instinktyvus rusų nesaugumo jausmas. Kadaise tai buvo nesaugumas taikių, žemę dirbančių žmonių, mėginančių išgyventi atvirose lygumose, puldinėjamose nuožmių klajoklių genčių. Rusijai pradėjus kontaktuoti su toliau ekonomiškai pažengusiais Vakarais, prie to jausmo prisidėjo ir kompetentingesnių, galingesnių, aukštesnės organizacijos visuomenių baimė. Bet pastaroji nesaugumo jausmo atmaina daugiau būdinga rusų valdovams negu rusų liaudžiai; mat visi Rusijos valdovai jautė, kad jų valdymas yra gana archaiškas, neturi  tvirto,  natūralaus   psichologinio  pamato,   neatlaiko  palyginimo ar sąlyčio su Vakarų šalių politinėmis sistemomis. Dėl šios priežasties jie visada bijojo užsienio įtakos, bijojo tiesioginio jų pasaulio kontakto su Vakarų pasauliu, bijojo, kad rusai nesužinotų tiesos apie pasaulį išorėje ir kad užsieniečiai nesužinotų tiesos apie Rusijos pasaulį viduje. Ir jie įprato siekti saugumo ne sutartimis ar kompromisais, o vien kantria, žūtbūtine kova iki visiško varžovo sutriuškinimo.

B šaltinis (1948 m. karikatūra „Stalino dilema“)

Ant nešulių užrašyta: „Maistas“, „Anglys“. Ant pastatų užrašyta: „Berlynas“.
Ant nešulių užrašyta: „Maistas“, „Anglys“. Ant pastatų užrašyta: „Berlynas“.

C šaltinis (Iš 1956 m. Nikitos Chruščiovo pranešimo Aukščiausiajai Tarybai apie „taikų sambūvį“) O juk dar neseniai „šaltojo karo“ sukeltų aistrų įkaitimas buvo pasiekęs tokį laipsnį, kad net nedidelė kibirkštėlė galėjo įžiebti pasaulinį gaisrą. Kai kurių Vakarų valstybių užsienio politikos linija buvo grindžiama atvirais agresyviais apskaičiavimais, politika „iš jėgos pozicijos“...

Dabar Vakaruose pradedama vis blaiviau vertinti padėtį, protingiau suprasti jėgų santykį,  susidariusį tarptautinėje arenoje. O toks supratimas neišvengiamai prašosi išvados, kad planus panaudoti karinę jėgą prieš socialistinį pasaulį reikia atiduoti į archyvą. Pats gyvenimas reikalauja, kad skirtingų visuomeninių sistemų valstybės mokėtų gyventi drauge mūsų planetoje, laikytis taikaus sambūvio...

Pripažinti buvimą skirtingų sistemų, pripažinti kiekvienai tautai teisę savarankiškai spręsti visus politinius bei socialinius savo šalies klausimus, gerbti suverenumą ir laikytis nesikišimo į vidaus reikalus principo, spręsti visus tarptautinius klausimus derybomis – štai, ką numato sambūvis protingu pagrindu...

D šaltinis (Iš 1963 m. JAV prezidento Džono Fidžeraldo Kenedžio kalbos)
Nors siena yra akivaizdžiausias, visam pasauliui matomas komunistinės sistemos nesėkmingumo įrodymas, mes tuo nesidžiaugiame, nes ji, kaip sakė jūsų meras, yra nusikaltimas ne tik prieš istoriją, bet ir prieš žmoniją – ji skiria šeimas, vyrus ir žmonas, brolius ir seseris, skiria žmones, kurie nori būti kartu.

Tiesa, galiojanti šiam miestui, galioja ir visai Vokietijai: tikra ilgalaikė taika Europoje nebus užtikrinta, kol vienam iš keturių vokiečių bus atimta pati elementariausia laisvo žmogaus teisė – teisė laisvai rinktis. Po aštuoniolikos taikos ir geranoriškumo metų ši vokiečių karta nusipelnė teisės būti  laisva, taip pat teisės sujungti šeimas ir suvienyti tautą ilgalaike santarve  ir gera visų žmonių valia. [...]

Laisvė yra nedaloma – jei pavergiamas vienas žmogus, nelaisvė užgula visus. O kai visi taps laisvi, mes išvysime dieną, kai šis miestas ir ši šalis, ir šis didingas Europos žemynas prisidės prie viso taikaus ir viltingo Žemės rutulio. [...]

Visi laisvi žmonės, kad ir kur jie gyventų, yra berlyniečiai. Ir todėl kaip laisvas žmogus aš išdidžiai pareiškiu: Ich bin ein Berliner.