Šaltiniai

Į 45-60 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B , C, D, E, F.

ŠALTINIS A (Iš „Izvestijų“ laikraščio)

Mes esame JAV kišimosi į kitų valstybių reikalus liudininkai. Amerikos siekis vadovauti tarptautinei politikai auga lygiagrečiai su vis didėjančiu tam tikrų sluoksnių apetitu. Amerikos lyderiai nenori suprasti, kad seni kolonizatorių metodai bei kietakakčiai politikai jau atgyveno ir yra pasmerkti žlugti. Čia ir slypi esminis Trumeno doktrinos silpnumas.

ŠALTINIS B (Iš Didžiosios Britanijos politiko kalbos)

Nuo Šteteno prie Baltijos iki Triesto prie Adrijos ant žemyno nusileido geležinė uždanga. Už šios linijos atsidūrė visi senosios Centrinės ir Rytų Europos lobiai. Varšuva, Berlynas, Viena, Budapeštas, Belgradas, Bukareštas, Sofija – visi šie garsūs miestai ir teritorijos aplink juos yra sovietų įtakojami ir vis griežčiau Maskvos kontroliuojami. Tik nemirtingos praeities Atėnai gali laisvai spręsti savo ateitį per rinkimus, stebimus anglų, amerikiečių ir prancūzų.

ŠALTINIS C (Iš JAV valstybės sekretoriaus kalbos)

Aš norėčiau Jums, gerbiami ponai ir ponios, priminti, kad situacija pasaulyje yra sudėtinga. [...] Žmonių netektis, akivaizdus miestų, fabrikų, kasyklų ir geležinkelių sugriovimas yra apskaičiuotas [...], bet šis akivaizdus sunaikinimas galbūt mažiau pavojingas negu ištisa Europos ekonomikos suirutė. Akivaizdu, kad, norėdama patenkinti poreikius, Europa per 3-4 metus turės pirkti maisto ir kitas būtiniausias prekes iš užsienio, daugiausia iš JAV. Logiška, kad JAV turėtų padėti grąžinti ekonomiką į normalią ir sveiką būklę pasaulyje, nes be to neįmanomas politinis stabilumas ir patikima taika. Mūsų politika nėra priešiška kuriai nors šaliai ar doktrinai; ji kovoja prieš badą, skurdą, desperaciją ir chaosą.

ŠALTINIS D (SSRS valstybės vadovo atsakymai į „Pravdos“ korespondento klausimus)

Klausimas. Kaip Jus vertinate paskutinę Čerčilio kalbą, pasakytą Jungtinėse Amerikos Valstijose?

Atsakymas. Aš ją vertinu kaip pavojaus aktą, kuriuo siekiama pasėti nesutarimus tarp sąjungininkų ir apsunkinti jų bendradarbiavimą.

Klausimas. Ar galima teigti, kad Čerčilio kalba daro žalą taikai ir saugumui?

Atsakymas. Vienareikšmiškai, taip. Iš esmės Čerčilis užėmė karo kurstytojo poziciją. Tačiau Čerčilis nėra vienišas - jis turi šalininkų ne tik Anglijoje, tačiau ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Reikia pažymėti, kad Čerčilis ir jo draugai stebėtinai primena šiuo požiūriu Hitlerį ir jo draugus. Hitleris pradėjo kurstyti karą nuo to, kai paskelbė rasinę teoriją, skelbusią, kad tik žmonės, kalbantys vokiečių kalba, yra pilnaverčiai. Čerčilis pradėdamas kurstyti karą remiasi taip pat rasine teorija, teigdamas, kad tik nacijos, kalbančios anglų kalba, yra pilnavertės ir galinčios tvarkyti viso pasaulio likimą [...]

Iš esmės Čerčilis ir jo draugai Anglijoje ir JAV skelbia nacijoms, nekalbančioms anglų kalba, tarsi ultimatumą: pripažinkite mūsų viešpatavimą savanoriškai ir tada viskas bus gerai, – priešingu atveju karas neišvengiamas.

ŠALTINIS E (Iš JAV prezidento kalbos)

Kai kurioms šalims prieš tautų valią buvo primesti totalitariniai režimai. JAV vyriausybė ne kartą protestavo prieš bauginimą ir prievartą Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje. Kiekviena nacija turėtų demokratiškai pasirinkti gyvenimo būdą1. Tačiau dažnai to laisvo pasirinkimo jos neturi.

Jungtinės Amerikos Valstijos savo politika turi remti laisvas tautas, kurias pavergė ginkluota mažuma arba agresoriai iš išorės. [...] Jei nepadėsime Graikijai ir Turkijai šiuo lemtingu momentu, pasekmės gali būti sunkios tiek Rytams, tiek Vakarams. Mes turime nedelsdami imtis ryžtingų veiksmų.

ŠALTINIS F (Karikatūra „Kairėn!“)

Ant moters figūros užrašyta „Madam Molotovo satelitų mokykla“ Ant pastato užrašyta „Amerikiečių dešrainių krautuvėlė“
Ant moters figūros užrašyta „Madam Molotovo satelitų mokykla“ Ant pastato užrašyta „Amerikiečių dešrainių krautuvėlė“