Šaltiniai

Į 34-44 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A. (Iš Rusijos caro manifesto)

Iš Dievo malonės mes, Aleksandras Antrasis [...] Skelbiame [...]: baudžiauninkai gaus nustatytu laiku visas laisvų kaimo gyventojų teises. Dvarininkai, išsaugodami visų jiems priklausančių žemių nuosavybės teisę, suteikia valstiečiams – už nustatytas prievoles - nuolatiniam naudojimuisi sodybą ir, be to, [...] nustatytą nuostatuose laukų ir kitų naudmenų dydį. Kartu jiems suteikiama teisė išsipirkti sodybą; [...] įsigiję nuosavybėn tam tikrą žemės kiekį, valstiečiai bus laisvi nuo prievolių dvarininkams už išpirktą žemę ir galutinai pereis į laisvų valstiečių - savininkų luomą.

ŠALTINIS B. (Iš XVI a. LDK valdovo įstatymo)

Vaitai kaimuose turi turėti po vieną laisvą valaką [...] Činšo nuo valako geros žemės – 21 grašis [...]. Darbas prievoliniams žmonėms nuo kiekvieno valako po 2 dienas savaitėje ir 4 talkos vasarą. Ir kuris žmogus neatvyks į darbą, tai už pirmą dieną neklaužada turės sumokėti grašį, už antrą dieną – aviną, o jei trečią kartą bus apsileidęs arba dėl girtuokliavimo neateis, tai nubausti ant suolo botagu, o privalomas dienas atidirbti. O kuris žmogus [...] išbėgtų iš valako, tai tą žemę su visais trobesiais, kurie liks, atiduoti kitam, o pabėgusio pats urėdas ir per vaitą turi ieškoti; o suradus, jei jo nepanorėtų atiduoti, reikalauti per teismą.

ŠALTINIS C. Valstiečių pirktos žemės plotas (tūkst. dešimtinių)

Gubernija1863-1870 m.1871-1873 m.
Vilniaus 6592 9242
Kauno 6492 12407