Šaltiniai

Į 28-36 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A ir B.

ŠALTINIS A.

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B. (Iš kreipimosi į lietuvius)

I. Dėl to broliai Lietuviai ir Žemaičiai ne popų ir maskoliškų [t.y. rusų] valdininkų klausykit, ir visi greičiausiai savo vaikus iš pravoslaviškų maskoliškų mokyklų atsiimkite <...>.

II. Gink Dieve, savo valsčiuose neprisiimkite naujų maskoliškų mokyklų! Neduokit net vietos, nei pinigų, nei medžiagos joms statyti.

III. <...> Visados valsčiaus seimuose reikalaukite: a) kad mokyklose jūsų vaikus mokytų lietuviško rašto iš lietuviškų knygų su lietuviškomis raidėmis, b) kad kunigai galėtų <...> vaikus mokyti poterius lietuviškai, o ne maskoliškai, kaip dabar, c) kad mokytojas būtų doras žmogus, lietuvis ir katalikas, o ne [maskolis].

IV. Savo vaikus verčiau mokykite namie, tam tikrą mokytoją lietuvį-kataliką pasisamdę. Kiekvienas sodžius tokį mokytoją gali sau lengvai paieškoti, o tas, eidamas per kiemus per vieną žiemą mūsų vaikus daugiau išmokys, negu rusai mokytojai per 4-5 žiemas, su savo maskoliška abėcėle <...>.

V. Broliai, karštai reikalaukime <...> lietuviškos spaudos sugrąžinimo. <...> taigi kreipkimės į Žemaičių Vyskupą, mūsų vienatinį užtarytoją ir tėvą, kad jis mūsų prašymus Ciesoriui pristatytų.