Šaltiniai

Į 24–31 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

Šaltinis A (Iš pirmojo lietuviško laikraščio išleisto 1883 m. Ragainėje)

Per ilgus tuos amžius mūsų giminė taip buvo paniekinta ir prispausta, jog iš tikrųjų stebėtis reikia, kad tik per Viešpaties malonę ji iki šiai dienai dar gyva liko [...] juk ir mes esame tokie pat žmonės, kaip ir mūsų kaimynai, ir norime visomis teisybėmis [teisėmis] [...] lygiai su mūsų kaimynais naudotis. Tarp tokių teisybių pirmutinė būtų ta, kad Lietuvoje lietuviai mokslą ir apšvietimą lietuviškose mokyklose gautų. [...] Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia.

Šaltinis B

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Šaltinis C

Šaltinis C
Šaltinis C

Šaltinis C
Šaltinis C