Šaltiniai

Į 66-75 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

ŠALTINIS A (Iš Mikalojaus Daukšos „Postilės“)

Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. [...] Visa tai sakau ne tam, kad peikčiau kitų kalbų mokėjimą ir vartojimą (tai visados visų žmonių buvo ir tebėra vertinama ir giriama), ypač lenkų kalbos, kuri, mūsų Didžiajai Kunigaikštystei mielai susijungus su garsinga Lenkų valstybe, virto lyg ir gimtąja. Aš tiktai smerkiu mūsų gimtosios lietuvių kalbos apleidimą, kone išsižadėjimą ir bodėjimąsi ja.

ŠALTINIS B (Iš Simono Daukanto „Darbų senųjų lietuvių ir žemaičių“)

Aiškiai gali sakyti, jog lietuviai, žemaičiai per ilgus amžius [...] gimė ir mirė kardu, gindami savo tėviškę nuo neprietelių“. [...]

Aš ne dėl mokytų vyrų ir galvočių, bet dėl tų motinų rašiau, kurios geba savo vaikams darbus jų bočių prabočių pasakoti, o be raštų daug kartų apsirinka. Norėjau vėl mano raštu parodyti neprieteliams Lietuvos ir Žemaičių kalbos, jog kiekvienas noris gali rašyti lietuviškai, jeigu turi spėko, lygia dalia kaip ir kita išdailinta jau kalba.

ŠALTINIS C (Iš Maironio poemos „Jaunoji Lietuva“)

Kaip vaisių užgintą po Lietuvą gaudo
Iš Prūsų slapčia atgabentus raštus,
Bet veltui sargyba ant sienos bešaudo:
Jie eina, kaip viesulas eina platus!

[...]

Šnipai Lietuvoj veltui uosto ir skraido:
Lietuvis už knygas nukęst nesibaido,
Bet pats neišduos paslapties!

ŠALTINIS D

Šaltinis D
Šaltinis D

ŠALTINIS E

Šaltinis E
Šaltinis E