Šaltiniai

Į bendrojo kurso (26-35) klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (Žemėlapis-karikatūra)

Šaltinis A
Šaltinis A

Šaltinis B (Iš nepriklausomybės deklaracijos)

Lietuvos Taryba <...> nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskiriant nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Šaltinis C (Iš dviejų valstybių sutarties)

2. Kad Lenkijos karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra jau vienas neišskiriamas vienalytis kūnas, taip pat viena bendra neišskiriama valstybė, kuri iš dviejų valstybių ir tautų susidarė ir susijungė į vieną tautą (visuomenę).

3. O kad toms dviem tautoms visiems laikams įsakinėtų viena galva, vienas valdovas ir vienas bendras karalius, kuris bus renkamas bendrais lenkų ir lietuvių balsais ir rinkimus atliekant Lenkijoje, o paskui patepimą Lenkijos karaliumi ir vainikavimą darant Krokuvoje.

Šaltinis D (Iš sutarties)

... nors daug imperatorių, karalių ir visokiausių valdovų labai troško, ir net reikalavo su tuo didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu jungtuvėmis sudaryti amžiną giminystę, tačiau šį dalyką visagalis dievas paliko jos karališkosios didybės asmeniui. Todėl, Šviesiausioji valdove, atsižvelgdama į tą išganingąją paslaptį, jūsų didenybė tegu priima tą viešpatį Jogailą, didįjį kunigaikštį, į sūnus, o geriausiąją valdovę Jadvygą, jūsų brangiausiąją dukterį, Lenkijos karalienę, tegu sujungia su juo teisėta moteryste. Duota Krėvoje, <...> 1385 Viešpaties metais.