Šaltiniai

Į 20-28 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A ir B.

ŠALTINIS A (Iš Bismarko kalbos, pasakytos Reichstage)

Mums, be to, labiau negu kuriai kitai tautai gresia koalicijų pavojus, ir taip yra dėl bendros pasaulio istorijos raidos, dėl mūsų geografinės padėties ir turbūt taip pat dėl vienybės ir santarvės nebuvimo, kuriuo ligi šiol vokiečiai skyrėsi nuo kitų tautų.

Dievas mus įkurdino tarp tokių kaimynų, kurie mums neleidžia pasiduoti inercijai ir korupcijai. Šalia mūsų jis apgyvendino itin karingą ir neramią tautą: prancūzus. Rusijoje leido įsiviešpatauti karinėms tendencijoms, kurios praėjusiais amžiais toli gražu nebuvo tokio masto. Taigi mes, taip sakant, akstinami iš dviejų šonų, esame priversti dėti dideles pastangas, ko kitomis sąlygomis, be abejo, nedarytume.

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B