Šaltiniai

Į 18-32 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir F.

ŠALTINIS A

Mes, Kazimieras, [...] Lenkijos karalystės karalius ir Lietuvos [...] didysis kunigaikštis [...] Lietuvos prelatams, kunigaikščiams, ponams, kilmingiesiems ir miestams [...] suteikiame tas teises, laisves ir imunitetus, kaip turi Lenkijos karalystės prelatai, kunigaikščiai, ponai, kilmingieji ir miestai [...]. Mes [...] nepriimsime [...] Lietuvos [...] kunigaikščių, ponų, kilmingųjų ir miestiečių žmonių duoklininkų, tėvoninių kaimiečių, [...] taip pat prelatai, kunigaikščiai, ponai, kilmingieji, bajorai ir miestiečiai jokiu būdu tenepriima mūsų ir mūsų įpėdinių žmonių, kurios lyties ar padėties jie bebūtų.

ŠALTINIS B

Kauno gubernijos valstiečių sudėtis 1859 m.
ApskritysDvariškiaiLažininkaiČinšininkaiIš viso
Kauno 1151 10464 1587 13202
Ukmergės 1948 26590 612 29150
Zarasų 1406 26449 1206 29061
Panevėžio 1511 20319 9047 30877
Raseinių 848 13721 8397 22966
Šiaulių 572 17971 10154 28697
Telšių 64 464 17084 17612
Iš viso gubernijoje 7500 115978 48087 171565

 

ŠALTINIS C

Šaltinis C
Šaltinis C

ŠALTINIS D (Iš Jogailos privilegijos Lietuvos bajorams)

Kiekvienas priėmęs katalikų tikybą karys ar bajoras, ir jų palikuonys bei teisėtieji paveldėtojai, turi ir turės pilną ir visokeriopą teisę valdyti, [...] parduoti, dovanoti [...] pagal savo laisvą valią ir norą pilis, valsčius, kaimus ir namus ir viską, ką iš tėvų palikimo valdo, taip, kaip panašiomis teisėmis naudojasi ir kiti kilmingieji kitose mūsų Lenkijos karalystės žemėse, kad neatrodytų, jog jie nelygūs teisių atžvilgiu, tuo tarpu kai juos jungia tai, jog jie yra vienos karūnos pavaldiniai.
Pagal seną paprotį karo žygis pasilieka kiekvieno pareiga, kuri vykdoma savo nuostoliais ir išlaidomis.

ŠALTINIS E

Lenkijos karalius, Didysis Lietuvos [...] Kunigaikštis drauge su [...] seimu [...] iš ilgos patirties pažinę įsisenėjusias mūsų valdymo ydas [...] labiau už gyvybę [...] brangindami [...] išorinę nepriklausomybę bei vidinę laisvę [...] priimame šią Konstituciją [...]

Bajorų luomui iškilmingiausiai užtikriname visas teises, laisves, prerogatyvas bei pirmenybes privačiame ir viešajame gyvenime [...] Valdymą turi sudaryti trys valdžios [...]: įstatymų leidžiamoji valdžia seime, aukščiausioji vykdomoji valdžia karaliuje [...] ir teisminė valdžia [...]

Liberum veto [...] panaikiname visiems laikams [...]

Aukščiausią įstatymų vykdomąją valdžią atiduodame karaliui [...]. Vykdomoji valdžia negalės leisti ar aiškinti įstatymų, [...] keisti seimo nustatyto iždo pajamų pasiskirstymo, skelbti karų.

ŠALTINIS F

Stoti į darbą valdiniai privalo saulei tekant, o išeiti leidžiantis. O kuris žmogus, nepasisakęs urėdininkui prie vaito, išbėgtų iš valako, tai tą žemę su visais trobesiais, kurie liks, atiduoti kitam, o pabėgusio pats urėdas ir per vaitą turi ieškoti; o suradus, jei jo nepanorėtų atiduoti, reikalauti per teismą.