Šaltiniai

Į 31–39 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (Iš Jogailos privilegijos)
Kiekvienas priėmęs katalikų tikybą karys ar bajoras, ir jų palikuonys bei teisėtieji paveldėtojai, turi ir turės pilną ir visokeriopą teisę valdyti, laikyti, naudotis, parduoti [...] ir laisvai vartoti pagal savo laisvą valią ir norą pilis, valsčius, kaimus ir namus ir viską, ką iš tėvų palikimo valdo, taip, kaip panašiomis teisėmis naudojasi ir kiti kilmingieji kitose mūsų Lenkijos karalystės žemėse, kad neatrodytų, jog jie nelygūs teisių atžvilgiu, kai juos jungia tai, jog jie yra vienos karūnos pavaldiniai.

Kiekvienas, kuris, priėmęs šventąjį katalikų tikėjimą, gėdingai nuo jo pasitrauks arba kuris atsisakys jį priimti, neprivalo naudotis jokiomis šių teisių.

Šaltinis B (Iš istoriko Zigmanto Kiaupos knygos)
Ponų taryba buvo didikų luominė institucija. Ją sudarė katalikų vyskupai, centrinės valdžios pareigūnai, stambių valstybės sričių vietininkai, kiti iškilūs ponai. Joje galėjo būti apie keliasdešimt narių, jos sudėtis ir kompetencija formaliai nebuvo apibrėžtos. Tai buvo lietuvių didikų institucija, iš Rusios kilusių dignitorių (aukšto rango pareigūnas) joje buvo tik vienetai, jie rėmėsi Lietuvos valstybės vientisumą palaikančiais žemiečiais. Lietuvos reikalai buvo sprendžiami derinant valdovo ir ponų nuomones. Taryba perėmė einamuosius vidaus ir užsienio reikalus. Jai stiprėti iš pradžių buvo palanki Kazimiero nepilnametystė, vėliau – situacija, kai valdovas reziduodavo Lenkijoje nepalikdamas Lietuvoje vietininko.

Šaltinis C (Iš 1657 m. Vilniaus akademijos profesoriaus Jono Chondzinskio apmąstymų)
Nesigirkime tuo toliau, kad netvarka laikomės. Pagerinkim valdymą ir įveskime teisingumą, pataisykime iš pagrindų tvirtais ir veiksmingais įstatymais, kurie nebūtų panašūs į nutarimus, bet būtų tikri įstatymai, kurių reikia laikytis, būtų užtikrintas veiksmingas jų vykdymas ir numatytos bausmės. [...]

Turi būti griežtai baudžiami tie, kurie pažeidžia teisėtumą. Turi būti panaikinti išsisukinėjimai, dviprasmiškumai, netaktiškumai, atidėjimai. Piktadariai turi būti suimami, nepaisant to, kokią visuomeninę padėtį beužimtų. Tikrai nebus pažeistos šlėktiškos laisvės, jeigu latrų (girtuoklių, valkatų) savivalė bus pažabota.

Šaltinis D (Iš 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos)
Gerbdami mūsų protėvių, dovanojusių laisvą valdymą, atminimą, bajorų luomui iškilmingiausiai užtikriname visas teises, laisves, prerogatyvas bei pirmenybes privačiame ir viešajame gyvenime, o ypač patvirtiname, užtikriname ir neliečiamais pripažįstame įstatymus, statutus ir privilegijas, kurias teisingai ir teisėtai suteikė [...] Vladislovas Jogaila ir Vytautas, jo brolis, didysis Lietuvos kunigaikštis, taipogi Vladislovas ir Kazimieras Jogailaičiai, broliai Jonas Albrechtas, Aleksandras ir Žygimantas Pirmasis bei Žygimantas Augustas, paskutinysis iš Jogailaičių dinastijos. [...] Bajorus pripažįstame svarbiausiais laisvės ir šios Konstitucijos gynėjais. Kiekvieno bajoro dorybei, pilietiškumui ir garbei patikime gerbti jos, kaip tėvynės ir mūsų laisvių vienintelės tvirtovės, šventumą ir saugoti jos patvarumą.