Šaltiniai

Į 53-65 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

ŠALTINIS A (Iš Jakobo Vimfelingo liudijimo)

1440 m. valdant Romos imperatoriui Fridrichui III, Jonas (Johanas) Gutenbergas iš Strasburgo išrado naują rašto būdą, tuo padarydamas didžiulę ir beveik dievišką labdarystę visam pasauliui. [...] Iš čia jis persikėlė i Maincą, kur laimingai įgyvendino savo išradimą.

ŠALTINIS B (Iš Kolumbo testamento)

Ir buvo visagalio Dievo valia, kad aš 1492 m. atradau Indijos žemyną ir didelę gausybę salų, jų tarpe Ispanjolos salą, indėnų vadinamą Haičiu. [...] Po to aš grįžau į Kastiliją pas jų didenybes, kurie liepė man, sutinkamai su mano prašymu, vykti į antrą kelionę su tikslu atrasti naujų žemių ir įrengti gyvenvietes mano atrastose žemėse.

ŠALTINIS C (Iš M. Koperniko knygos „Apie dangaus sferų sukimąsi“)

Nėra abejonės, kad, pasklidus žiniai apie naujas šio kūrinio hipotezes, kai kurie mokslininkai labai nepatenkinti tuo, kad šiame kūrinyje Žemė vaizduojama kaip judanti, o Saulė kaip nejudanti ir esanti Visatos centre ir kad, jų nuomone, nereikia griauti mokslo, nuo seno stovinčio ant tikrųjų pamatų [...]. Turint galvoje, kad dangaus kūnai yra nepaprastai toli, sunku įsivaizduoti, kad jie galėtų padaryti tokį neaprėpiamą ratą per 24 valandas. Ir dėl ko: kodėl būtent Visata turi suktis apie niekingai mažą Žemę?

ŠALTINIS D (Iš M. Liuterio tezių)

Kiekvienam krikščioniui, jei jis iš tiesų atgailauja, visiškai atleidžiama kaltė ir be indulgencijos. Tikrasis bažnyčios turtas yra, žinoma, ne atleidimas, o Dievo didybės ir malonės šventoji Evangelija. [...] Sakyti, kad atpirkimo kryžius, papuoštas popiežiaus herbais ir pastatytas bažnyčiose, yra tokios pat vertės, kaip ir Kristaus kryžius yra šventvagystė.

ŠALTINIS E (Iš Jėzuitų ordino įstatų)

Man Evangelija moko ir todėl Bažnyčia tai laiko dogma, kad visi, tikintys Kristų, turi klausyti ir būti nuolankūs Romos popiežiui kaip akivaizdžiam Bažnyčios vadovui ir Jėzaus Kristaus vietininkui, vis dėlto [...] mes įsipareigojame padaryti ypatingą klusnumo įžadą.