Šaltiniai

Į 9-20 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D.

ŠALTINIS A

Didžiai prakilniam tėvui viešpačiui Jonui, Romos sosto aukščiausiajam kunigui, Gediminas, lietuvių ir daugelio rusų ir t. t. karalius. <...> šiuo laišku pareiškiame <...>, [kad] <...> esame pasirengę visuose dalykuose jums paklusti ir priimti <...> [jūsų] tikėjimą, kad tik mūsų nevargintų <...> magistras ir broliai.

ŠALTINIS B

[Valdovas sudaręs sąjungą su] Karalyste ir karaliene Jadvyga <...> įsipareigojo bet kokiu būdu atitraukti Lietuvos krašto žmones nuo <...> prietarų ir atvesti juos prie <...>tikrojo tikėjimo išpažinimo. <...> Ne vieną ir ne dvi dienas triūsė <...> įtikinėdami karius bei paprastuosius žmones atsižadėti netikrųjų dievų <...> Karalius <...> įsakė <...> užgesinti ugnį, kurią jie laikė amžina ir kurią sostinėje Vilniuje prižiūrėjo ir rūpestingai malkomis kurstė žynys.

ŠALTINIS C

Sutvarkę valstybės reikalus <...> [jie] ėmėsi <...> atpratinti <...> [žemaičius] nuo išgalvotų dievybių prietaringo garbinimo. <...> [Didysis kunigaikštis], nenorėdamas, kad vėl užželtų laukas, likęs be prižiūrėtojo <...> liepė pastatyti Medininkų miestą, naujojo ganytojo sostinę <...>. Kai visa tai buvo padaryta, <... > išsiuntė į Konstancos <...> suvažiavimą iš kilmingų žemaičių sudarytą pasiuntinybę.

ŠALTINIS D

Kadangi priešo jėgos pasirengusios pulti, <...> jis <...> turėjo nusileisti <...>, net skausmas dėl prarandamą žemių nepaskatino jo ryžtis ginklu kovoti dėl visko. Tad pasiuntinybės akivaizdoje jis viešai priėmė šventąją krikščionybę ir raštu pripažino amžiams dovanojęs Jotvingijos, Žemaitijos, Kuršo ir Veizų kraštus. Po to buvo pasiųsti į Romą pasiuntiniai, kurie savo valdovo vardu turėjo <...> paprašyti karaliaus titulo bei vainiko.