Šaltiniai

Į 14-19 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A (Iš Gedimino laiško Europos miestų gyventojams 1323 m.)

Norime susikviesti vyskupų, kunigų, vienuolių [...]. Mes esame pasirengę saugoti Bažnyčios teisę, gerbti dvasininkus ir plėsti Dievo garbinimą. Todėl prašome, kad jūs paskelbtumėte šį laišką žmonėms miestuose, vietovėse bei kaimuose [...]. Taip pat [...] pirkliams, meistrams, račiams, svaidomųjų pabūklų gamintojams, kurpiams ir kitiems bet kokios srities amatininkams suteikiame laisvę įeiti į mūsų žemę ir išeiti iš jos drauge su žmonomis, vaikais ir galvijais be jokių rinkliavų arba muitų ir nedarant jokių kliūčių.

ŠALTINIS B (Iš Jogailos privilegijų 1387 m.)

Kiekvienas [...] bajoras ir jų palikuonys bei teisėtieji paveldėtojai turi ir turės visišką ir visokeriopą teisę valdyti, laikyti, naudotis, parduoti, perleisti, pakeisti, duoti, dovanoti ir laisvai vartoti pagal savo laisvę valią ir norą pilis, valsčius, kaimus, namus ir viską, ką iš tėvų palikimo valdo [...]. Pagal senųjų paprotį karo žygis pasilieka kiekvieno pareiga, kuri vykdoma savo nuostoliais ir išlaidomis. [...] Trokšdami, kad dėl to minėtojo mūsų Vilniaus miesto būklė bei padėtis pasidarytų palankesnė ir geresnė, tiems patiems miestiečiams ir gyventojams ir visai minėtojo mūsų Vilniaus bendruomenei karališkosios didenybės galia duodame ir suteikiame vokiečių teisę, kuri vadinama Magdeburgo. [...] Kai miestas, kaip pavedama, bus [...] siena apjuostas, nuo tada tie patys miestiečiai [...] nuo tokios mūsų Vilniaus pilies sargybos tebūnie visiškai laisvi ir atleisti.

ŠALTINIS C (Iš Prancūzijos karaliaus Karolio VI laiško Jogailai 1388 m.)

Negalime dėl tokios jums padarytos geradarystės tinkamai apibūdinti veiksmų Viešpaties, kuris teikėsi jūsų asmenį kartu su kitais keturiais tikraisiais broliais šitaip naudingai, maloniai ir dailiai bei pagarbiai aplankyti [...]. Ir jei ką dėl jūsų ir jūsiškių karalystės valdinių atverstų į tikėjimą [...] laikysite prašytina iš mūsų bei valdinių, esame pasiruošę ir visados dosniai siūlomės pasirengę. Taigi kuo geriau tesaugo jūsų asmenį ir gerovę Aukščiausiasis [...].