Šaltiniai

Į 35–43 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (Europa viduramžiais)

Šaltinis A
Šaltinis A

Šaltinis B (Iš Romos imperatoriaus įsako)

Dabar visi tie, kurie nori prisijungti prie krikščionių praktikuojamos religijos, gali laisvai ir paprastai, nebijodami jokių trukdymų ir apsunkinimų, išpažinti ją […] Tie, kurie nusipirko iš valstybės ar ko nors kito vietas, kuriose anksčiau krikščionys rinkdavosi, privalo jas jiems grąžinti, nereikalaudami pinigų ar kompensacijos, nevilkindami ir nesudarydami jokių kliūčių.

Šaltinis C (Iš Romos imperatoriaus įsako)

Visos tautos, kurias mes valdome, mūsų valia privalo laikytis tos religijos, kurią Dievo apaštalas Petras yra atnešęs romėnams. […] Mes įsakome, kad visi, kurie laikosi šio įstatymo, save vadintų krikščionių katalikų vardu, o kiti, kurie, mūsų nuomone, yra kvailiai ir pamišėliai, prisiima eretiškojo mokymo nešlovę, o jų sueigos negali vadintis bažnyčiomis; juos turi nubausti iš pradžių Dievo teismas, o paskui ir mūsų valios pareiškimu skirta bausmė, kadangi valdžią esame gavę dangaus nuožiūra.

Šaltinis D (Iš popiežiaus rašto krikšto proga)

Mes tavo teisingus troškimus laikydami vertais dėmesio, maloniai priimame Šv. Petro teisėn ir nuosavybėn Lietuvos valstybę ir visas žemes, kurias su Dievo pagalba įsigijai arba ateityje įsigyti galėsi, ir jas, o taipgi ir tavo žmoną, vaikus bei visą šeimą skelbiame esant Šv. Sosto globoje, griežtai uždrausdami, kad kol Apaštališko Sosto tikėjime būsi, dėl paminėtos valstybės bei žemių niekas tavęs nedrįstų varginti ar užkabinti.