Šaltiniai

Į 26-39 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D.

ŠALTINIS A. Iš Popiežiaus Bonifaco IX bulės (1403 m.)

Šventasis Tėvas su širdgėla sužinojo iš Lenkijos karaliaus skundo, kad ordinas, užuot gynęs ir padėjęs naujakrikštams, nuolat be jokios priežasties kamuoja juos karu [...]. Popiežius [...] uždraudžia bet kokiu pretekstu skriausti ir daryti [...] nuostolius karaliui, Lietuvos miestams, žemėms ir vietovėms, taip pat minėtų žemių naujakrikštams.

ŠALTINIS B. Iš Popiežiaus Urbono II pamokslo Klermone

Bedievės Saracėnų tautos tironija slegia šventąsias vietas, kurias lietė Viešpaties kojos. Šventojo Prisikėlimo bažnyčia, Viešpaties poilsio vieta, valdžioje tų, kuriems Prisikėlimas negalioja.

Apsiginkluokite dieviškuoju uolumu, broliai, sekitės prie šono kalavijus, [...]. Traukit į kovą [...]. O mes, žinodami Dievo gailestingumą ir remdamiesi šventaisiais apaštalais Petru ir Pauliumi, visiems tikintiems krikščionims, kurie griebsis ginklo prieš pagonis ir priims maldininko žygio sunkumus, atleisime nuo Bažnyčios jiems skirtų bausmių už nuodėmes.

ŠALTINIS C. Iš Livonijos kronikų

1333 metais [...] Livonijos broliai žygiavo kartu su Prūsijos ginkluotomis jėgomis dviem kariuomenėm į žemaičių žemę [...], kurią grobimais ir gaisrais niokojo, privertę lietuvius [...] bėgti. 1333 metais tas pat magistras buvo prie Ukmergės [...] 1334 metais tas pats magistras [...] buvo per keturias mylias nuo Vilniaus [...]. 1335 metais [...] po Grabnyčių (vasario 2 d.) tas magistras surengė žygį prieš žemaičius. Jis ten buvo dvi naktis ir padarė daug nuostolių.

ŠALTINIS D. Iš Popiežiaus Inocento III laiško markizui Monferatiečiui

Jūs, neturėdami jokios teisės į Graikiją [...], išsižadėjote savo tyrų ketinimų ir patraukėte užkariauti ne Jeruzalės, o Konstantinopolio, žemiškąsias gėrybes vertindami labiau už dangiškąsias. [...] Jūs ištiesėte rankas [...] ir į bažnyčių turtą ir, kas dar blogiau, į jų šventenybes [...], pasisavindami ikonas, kryžius ir relikvijas, tam, kad graikų bažnyčia atsisakytų grįžti apaštališkojo sosto valdžion, matydama vien lotynų barbariškumą.