Šaltiniai

Į 1-15 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A ir B.

Šaltinis A. Iš franko Einhardo (768-840) raštų

Nebuvo frankų liaudžiai ilgesnio, žiauresnio ir sunkesnio karo, negu karas su saksais. <...> Sunku suskaičiuoti, kiek sykių jie buvo nugalėti ir pasiduodavo mūsų valdovo malonei, žadėjo vykdyti visus jo įsakymus, nedelsdami duodavo reikalaujamus įkaitus, priimdavo pas juos siunčiamus pasiuntinius; ne kartą buvo taip sutramdyti ir numalšinti, jog netgi žadėjo liautis tarnavę demonams ir priimti krikščionių tikėjimą. Bet kaip kartais jie būdavo pasiryžę visa tai ištesėti, lygiai taip visada būdavo linkę ir pažeidinėti.

Šaltinis B. Iš karališkojo metraščio

Ir jis atšventė Viešpaties Gimimą Romoje, ir pasikeitė metai, ir jų skaičius tapo 801. Šią didžiai šventą Viešpaties Gimimo dieną, kai prieš mišias karalius, pasimeldęs palaimintajam apaštalui Petrui, atsistojo, popiežius Leonas uždėjo jam ant galvos karūną, ir visa romėnų tauta jį sveikino: „Karoli Augustai, Dievo karūnuotas didžiu ir taikingu romėnų imperatorium, gyvuok ir nugalėk“. Po pamaldų apaštalų įpėdinis jį pagarbino pagal senųjų principų tradiciją; ir jau vietoj buvusio patricijaus titulo jis buvo pavadintas imperatorium ir Augustu.