Šaltiniai

Į 16–23 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A (Iš „Šalių užkariavimo knygos“)

Zejdas, išvykdamas kelionėn, gavo tokius Mahometo nurodymus: reikalauk, kad priešai priimtų islamą arba persikeltų į Mediną [...]. Jeigu jie nenori priimti islamo, tai reikalauk iš jų, kad mokėtų pagalvės mokestį. Jeigu jie ir su tuo nesutiks, tai stok į mūšį. [...]

Sako, jog Abu Bekras [...] sugalvojo nusiųsti kariuomenę į Siriją ir parašė Mekos, at Taifo, Jemeno gyventojams [...] ragindamas juos vykti į šventą karą [...]. Ir ėmė skubėti pas jį žmonės, vieni – siekdami užsitarnauti Dievo palankumą, kiti – norėdami gauti žemiškų gėrybių, ir susirinko į Mediną iš visų pusių.

ŠALTINIS B (Iš „Jeruzalės istorijos“)

O, kaip skyrėsi amžius, luomas ir turtas tų žmonių, kurie tame bažnytiniame susirinkime užsidėjo kryžių ir pasižadėjo keliauti prie Švento karsto! Iš Klermono žinia apie tą garsų žygį paplito po visas šalis, ir tas nutarimas pasiekė karalių ir kunigaikščių ausis.

ŠALTINIS C (Iš „Šventojo karo istorijos“)

Visi tvirtai pasiryžo [...] paaukoti gyvybę už Kristų [...]. Visoje kariuomenėje nebuvo senio arba ligonio, arba nepilnamečio, kuris nebūtų degęs šventu kovos troškimu; net moterys, užmiršusios savo lytį ir savo silpnumą, griebdavosi ginklo [...]. Kai priešas pamatė, kad mūsiškiai paėmė sieną [...] tai metė bokštus bei sienas ir atsitraukė pro siaurus [Jeruzalės] miesto vartus [...]. Ir kiekvienas, įsiveržęs į namus, paversdavo juos savo nuosavybe su viskuo, kas juose buvo, nes dar prieš paimant miestą buvo susitarta, kad, užkariavus jį, kiekvienas galės pasisavinti visiems laikams viską, ką tik spės užgrobti.