Šaltiniai

Į 69–78 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A (Iš „Osmanų dinastijos kronikos“)

Sultonas Mechmedas, matydamas, kad viskas paruošta ir visa armija jau sutelkta, leidosi [...] į žygį, kartu įsakęs ant specialių vežimų gabenti didžiules patrankas, kurias jis buvo liepęs padaryti sienoms ir bokštams [Konstantinopolio] griauti. [...] Prieš pradedant sultonui apsupimą, imperatorius nusiuntė jam pasiūlymą pasiimti visus miestus ir jų apylinkes, esančias už Stambulo, ir palikti jam, imperatoriui, miestą, o jis už tai sultonui kas metai mokės duoklę. Bet sultonas [...] atsakė, kad kalavijas ir jo religija yra neatskiriami, ir pareikalavo, kad imperatorius jam atiduotų miestą. [...] Miestas buvo paimtas, ir į jį įžengusi armija žudė ir plėšė nukariautuosius.

ŠALTINIS B (Iš Gajaus Svetonijaus Trankvilo „Dieviškojo Augusto“)

Aukščiausias ir pačias garbingiausias valstybės pareigas jis [Oktavianas] gavo iš anksto, įskaitant dar ir kai kurias naujas bei iki gyvos galvos suteiktas. Konsulatą pasiglemžė [...] tarsi priešas, pritraukęs legionus prie Romos ir per pasiuntinius kariuomenės vardu to pareikalavęs. [...] [Liaudies] tribūno valdžią jis gavo iki gyvos galvos ir kartą, o gal du kartus, išsirinko sau kolegą penkeriems metams. Papročių bei įstatymų priežiūrą jis irgi išsilygo iki gyvos galvos.

ŠALTINIS C (Iš Loršo analų)

801 [metai]. [...] Apaštališkajam Leonui ir visiems šventiesiems tėvams, buvusiems tame bažnytiniame susirinkime, taip pat ir kitiems krikščionims pasidarė aišku, jog Karolis [...] valdantis pačią Romą, kur visada gyvendavo imperatoriai, taip pat turintis ir kitų valdų Italijoje, Galijoje ir Vokietijoje, privalo vadintis imperatoriumi [...]. Karolis nenorėjo atsisakyti jų prašomas [...] priėmė imperatoriaus titulą ir buvo pašventintas viešpaties popiežiaus Leono.

ŠALTINIS D (Iš Pseudoksenofonto „Atėnų politėjos“ 444–430 m. pr. Kr.)

Kai dėl atėniečių valstybinės santvarkos, tai jeigu jie pasirinko savo dabartinę santvarką, aš nepritariu jų pasirinkimui dėl to, kad ją pasirinkę, jie pasirinko tokią tvarką, kai paprasta liaudis gyvena geriau, negu kilmingieji5. [...] Manoma, jog bus teisinga, jei kiekvienas turės galimybę eiti valstybines pareigas ir būti renkamas, kaip dabar, burtu keliu arba rankos pakėlimu ir kiekvienas pageidaujantis galės pasisakyti. Be to, tokių pareigų, kurios neša išsigelbėjimą, užimamos kilmingų žmonių, [...] liaudis visai nesiekia; ji nemato reikalo burtų keliu gauti nei stratego, nei hiparchų* pareigų.

* Raitelių kariuomenės viršininkas.