J. Gebelsas
J. Gebelsas

KOKS MOKYTOJAS, TOKS IR MOKINYS

Vienas karo korespondentas atsiuntė hitleriniam propagandos ministrui Gebelsui tokio turinio prašymą: „Prie Siniavino rusų sviedinio skeveldra nutraukė man ranką. Prašau, ponas ministre, paskirti man penkis tūkstančius markių gydymuisi“.

Gebelsas ant prašymo parašė: „Paskirti pirštui gydyti penkiasdešimt markių“. Gebelso sekretorius nustebo: „Ponas ministre, prašyme aiškiai parašyta... ranka“. „Naivus esate,– atsakė Gebelsas, – jeigu mano korespondentas rašo „ranką", tai reiškia, jog jam nutraukė pirštą. Juk mano mokinys“.