Tautinis atgimimas: nuo spaudos draudimo įvedimo
iki Vasario 16-osios akto paskelbimo

 

Kas buvo XIX amžius Lietuvoje? Kas buvo Lietuva XIX amžiuje?

Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. antroje pusėje. Kapitalistinio gamybos būdo įsitvirtinimas Lietuvos ūkyje. Socialiniai pokyčiai mieste ir kaime. Lietuvos pramonės raida. Valstietijos socialinė diferenciacija. Inteligentijos formavimasis.

Religinė ir etninė Lietuvos gyventojų struktūra. Bažnyčios padėtis tuometinėje visuomenėje. Katalikų, Evangelikų, Stačiatikių bažnyčios.

Administracinis-teritorinis Lietuvos suskirstymas. Demografiniai pokyčiai. Emigracija.

Visuomeninė ir kultūrinė raida Lietuvoje. Rusinimo politika. Knygnešiai ir jų vaidmuo spaudos draudimo metais. Nelegali lietuviška spauda: mėnraščiai „Aušra“, „Varpas“, „Tėvynės sargas“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“. Slaptosios mokyklos ir daraktoriai. Kražių skerdynės. Politinių partijų kūrimasis, jų programos ir veikla.

Administracinis-teritorinis suskirstymas ir demografinė gyventojų sudėtis. Lietuvininkų socialinė ekonominė padėtis. Vokiečių valdžios vykdyta germanizavimo politika. Bažnyčios padėtis.

Švietimo raidos ypatybės. Knygų ir spaudos leidyba. Politinės partijos ir visuomeninės mažlietuvių organizacijos. Peticijų rašymas. Mažlietuvių dalyvavimas Vokietijos imperijos politiniame gyvenime. Prūsų lietuvių tautinė taryba (Mažosios Lietuvos tautinė taryba). Tilžės aktas.

Enzys Jagomastas, Martynas Jankus, Vilius Gaigalaitis, Jurgis Mikšas, Vydūnas, Jurgis Zauerveinas.

Spaudos draudimo panaikinimas. 1905 m. revoliuciniai įvykiai ir Lietuva. Didysis Vilniaus seimas ir jo nutarimai. Visuomeninė ir kultūrinė Lietuvos raida 1905–1914 m. Lietuvių veikla Rusijos Dūmose. Gintarinė deklaracija. Kaizerinės Vokietijos okupacinė politika Lietuvoje. Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti. Lietuvių veikla užsienyje: lietuvių organizacijos Rusijoje, JAV, Danijoje, Šveicarijoje ir Švedijoje. Lozanos lietuvių konferencijos. Stokholmo konferencija. Vilniaus konferencija ir jos nutarimai. 1917 m. gruodžio 11 d. aktas. 1918 m. vasario 16 d. aktas ir jo reikšmė.

Saliamonas Banaitis, Jonas Basanavičius, Jurgis Bielinis,Jonas Biliūnas, Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Felicija Bortkevičienė,Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Andrius Domaševičius, Pranas Dovydaitis,Juozas Gabrys-Paršaitis, Kazys Grinius, Martynas Yčas, Jonas Jablonskis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Vincas Kudirka, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Lazdynų Pelėda, Jonas Mačiulis-Maironis, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas,Stanislovas Narutavičius, Juozas Naujalis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Mikas Petrauskas, Alfonsas Petrulis, Vincas Pietaris, Juozas Purickis, Šatrijos Ragana, Petras Rimša, Česlovas Sasnauskas, Jurgis Savickis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Steponas Šaulys, Ignas Šeinius, Jokūbas Šernas, Stasys Šilingas, Jonas Šliūpas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Jonas Vailokaitis, Motiejus Valančius, Jonas Vileišis, Petras Vileišis, Antanas Vilkutaitis-Keturakis, Povilas Višinskis, Juozas Zikaras, Žemaitė, Antanas Žmuidzinavičius.

1. Aleksandravičius Egidijus, Kulakauskas Antanas. Carų valdžioje, Lietuva XIX amžiuje. Vilnius: „Baltos lankos“ 1996.
2. Čepėnas Pranas. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. Vilnius, 1992, I–II tomai.
3. Eidintas Alfonsas. Lietuvių kolumbai: lietuvių emigracijos istorijos apybraiža. Vilnius: „Mintis“, 1993.
4. Juška Albertas, Mališauskas Jurgis, Pupšys Vladas. Lietuvininkų žemė. (Mokomoji knyga aukštesniųjų klasių mokiniams). Kaunas: „Šviesa“, 1994.
5. Lietuvos istorija. Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia VIII tomas I dalis. Tamara Bairašauskaitė, Zita Medišauskienė, Rimantas Miknys. Vilnius: „Baltos lankos“, 2011.
6. Lopata Raimundas. Lietuvos valstybingumo raida 1914–1916 m. Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 9. Vilnius, 1996.
7. Pocytė Silva. Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871–1914. Vilnius: Vaga, 2002.
8. Romeris Mykolas. Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą. Vilnius: „Versus Aureus“, 2006.
9. Vėbra Rimantas. Lietuvių atgimimas XIX amžiuje. Kaunas: „Šviesa“, 1992.
10. Lietuvos istorijos chrestomatija (1861–1990.III.11). Sudarė A. Gaigalaitė ir J. Skirius. Kaunas: „Šviesa“, 1993.
11. Įdomioji Lietuvos istorija. Pirmas ir trečias diskai. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2007.

***

Istorijos esė: paskirtis, pagrindiniai elementai, vertinimas.