Šaltiniai

Į 26–36 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A

Šaltinis A.
Šaltinis A.

ŠALTINIS B. Ištrauka iš Hario Trumeno doktrinos

Kai kurioms šalims prieš tautų valią buvo primesti totalitariniai režimai. JAV vyriausybė ne kartą protestavo prieš bauginimą ir prievartą Lenkijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje, dėl Jaltos susitarimų pažeidimų. Ir toliau esu priverstas konstatuoti, kad ir kitose šalyse įvyko panašūs procesai.

Manau, kad Jungtinės Amerikos Valstijos savo politika turi remti laisvas tautas, kurias pavergė ginkluota mažuma arba agresoriai iš išorės.

Manau, kad mūsų pagalba turi pasireikšti pirmiausia ekonomine ir finansine parama, kuri padės stabilizuoti ekonominius ir politinius procesus.

Pakanka pažvelgti į žemėlapį, kad suprastum, jog graikų tautos egzistencija ir vientisumas dėl rimtų priežasčių yra labai sudėtingoje situacijoje. Perversmo keliu atsidūrus valdžioje ginkluotai mažumai, gali kilti neramumų Turkijoje.

ŠALTINIS C. Ištrauka iš 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracijos

14. Lietuvos valstybės atstatymas, ligi Seimo bus priimta ir paskelbta žmogaus laisvės ir demokratijos siekimus atitinkanti valstybės konstitucija, vykdomas pagal šioje Deklaracijoje paskelbtus nuostatus ir 1922 metų Lietuvos konstitucijos dvasia.

16. Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam lietuvių tautos siekimui ir kertiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos nepriklausomumui, nelaikoma teisine partija.

18. Konstatuojama teigiama religijos įtaka ugdant tautos moralę ir palaikant jos atsparumą sunkiausiu laisvės kovų laikotarpiu.

22. LLKS Taryba, prisidėdama prie kitų tautų pastangų sukurti pasaulyje teisingumu ir laisve pagrįstą pastovią taiką, besiremiančią pilnutiniu įgyvendinimu tikrosios demokratijos principų, išplaukiančių iš krikščioniškos moralės supratimo ir paskelbtų Atlanto chartoje, Keturiose laisvėse, 12-oje Prezidento Trumeno punktų, Žmogaus teisių deklaracijoje ir kitose teisingumo ir laisvės deklaracijose, prašo visą demokratinį pasaulį pagalbos savo tikslams įgyvendinti.

ŠALTINIS D. Deivido Lou karikatūra „Ką dabar vaduosime iš laisvės?“

Ant pulto surašyti Vakarų ir Rytų Europos valstybių pavadinimai.
Ant pulto surašyti Vakarų ir Rytų Europos valstybių pavadinimai.

Klausimai

26. Kelintame XX a. dešimtmetyje susiformavo žemėlapyje pavaizduotų valstybių sienos? Remdamiesi pasirinktos valstybės sienų kaitos pavyzdžiu, atsakymą paaiškinkite.
Dešimtmetis ...... Paaiškinimas ........ (2 taškai) Atsakymas

27. Šaltinyje B minima Lenkija, Rumunija ir Bulgarija. Žemėlapyje Lenkiją pažymėkite skaičiumi 1, Rumuniją – skaičiumi 2, Bulgariją – skaičiumi 3. (1 taškas)

28. Įvardykite tris žemėlapyje pažymėtas valstybes, kurioms taip pat, kaip ir minimoms šaltinyje B, buvo primesti totalitariniai režimai. Nurodytas valstybes žemėlapyje atitinkamai pažymėkite skaičiais 4, 5, 6.
4 ........ 5 ........ 6 ....... (1 taškas) Atsakymas

29. Šaltinyje B minimi „totalitariniai režimai“. Remdamiesi žiniomis, nurodykite tris totalitarizmo požymius. Kiekvieną požymį apibūdinkite.
1 ....... 2 ....... 3 ....... (3 taškai) Atsakymas

30. Remdamiesi šaltiniu B, nurodykite du JAV politikos tikslus, kuriuos buvo siekiama įgyvendinti Europoje. Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, kodėl JAV laikėsi tokios politikos.
1 ........ 2 ........ Paaiškinimas ......... (2 taškai) Atsakymas

31. Įvardykite karikatūroje prie stalo sėdintį politiką. Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, kokiais dviem būdais šis politikas įtvirtino savo valdymą valstybėse, kurias pažymėjote žemėlapyje.
Politikas ....... 1 ....... 2 ....... (3 taškai) Atsakymas

32. Karikatūroje ant stalo padėtas Džordžo Maršalo portretas. Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, kodėl Maršalo planas buvo nepriimtinas karikatūroje pavaizduotiems politikams. (1 taškas) Atsakymas

33. Palyginę šaltinius B ir D, paaiškinkite, kaip karikatūroje atsispindi Trumeno nuogąstavimai dėl padėties Europoje. (1 taškas) Atsakymas

34. Išskirkite du politinius tikslus, kurie keliami 1949 m. vasario 16 d. deklaracijoje (šaltinis C). Nurodykite šioje deklaracijoje iškeltas dvi vertybines nuostatas, kuriomis remtasi siekiant šių tikslų.
Tikslai ....... Vertybinės nuostatos ....... (4 taškai) Atsakymas

35. Remdamiesi šaltiniu C ir žiniomis, trumpai apibūdinkite to meto Lietuvos politinį valdymą ir ekonominę sistemą.
Politinis valdymas ........ Ekonominė sistema ........ (2 taškai) Atsakymas

36. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite valstybių, kurias pažymėjote žemėlapyje, režimų ir Lietuvoje buvusio režimo du panašumus ir du skirtumus. Paaiškinkite, kodėl buvo šie panašumai ir skirtumai.
Panašumai ....... Skirtumai ....... Paaiškinimas ....... (5 taškai) Atsakymas

2008 m. valstybinis egz. (pakart. ses.)