Šaltiniai

Į 51–58 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

ŠALTINIS A (Iš Jokūbo I minčių)

Ir todėl neišvengiamai paaiškėja, kad karaliai sukūrė ir įdiegė įstatymus, o ne įstatymai – karalius. [...] Monarchija yra aukščiausias dalykas žemėje, nes karaliai yra ne tik Dievo pavaduotojai žemėje ir sėdi Dievo soste, bet netgi paties Dievo yra vadinami Dievais. [...] tai, kas susiję su karaliaus valdžios paslaptimi, negali būti teisėtai diskutuojama, nes tai reikštų griežtai kritikuoti valdovų silpnybes ir atimti mistinę pagarbą, priklausančią tiems, kurie sėdi Dievo soste.

ŠALTINIS B (Iš Konstitucijos)

1 str. Visi čia įstatymų leidžiamosios valdžios įgaliojimai suteikiami [...] Kongresui, susidedančiam iš Senato ir Atstovų rūmų. [...]

2 str. Vykdomoji valdžia priklauso [...] prezidentui. Jis užima savo postą ketverius metus [...] ypatingais atvejais jis gali sušaukti abejus rūmus arba vienus iš jų, jeigu rūmai nesutaria dėl sesijų laiko, jis gali sušaukti juos tokiu laiku, koks jam atrodo reikalingas [...]

3 str. [...] teismų valdžią vykdo vienas Aukščiausiasis Teismas ir tie žemesni teismai, kuriuos steigia Kongresas.

ŠALTINIS C (Iš „Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos“)

1 straipsnis. Žmonės gimsta ir lieka laisvi ir lygiateisiai, tokie ir išlieka. [...]

2 straipsnis. Visų politinių susivienijimų tikslas – saugoti prigimtines ir neatimamas žmogaus teises. Šias teises sudaro laisvė, nuosavybė, saugumas ir priešinimasis engimui.

3 straipsnis. Suverenios valdžios šaltinis yra tauta. Jokia žmonių grupė, joks asmuo negali turėti valdžios, jei ji nesuteikta tautos [...]

10 straipsnis. Niekas neturi būti persekiojamas dėl savo pažiūrų, net ir religinių, tik svarbu, kad jų pasireiškimas nepažeistų visuomenės tvarkos, kurią nustato įstatymas [...]

11 straipsnis. Laisvas minčių ir nuomonių reiškimas yra viena svarbiausių žmogaus teisių.

ŠALTINIS D (Iš J. Jurginio knygos „Istorija ir kultūra“)

Prūsijos karalius Frydrichas II, dar vadinamas Didžiuoju, apie valdymą sakė, taip: „Valdovas yra pirmas valstybės tarnas, veikiąs taip, lyg kas valandą turėtų atsakyti piliečiams už savo valdymą“. [...] „Išmintingasis monarchas“ ir ėmė derinti valstybės mechanizmo veiklą teisiniais – administraciniais potvarkiais [...], kurie atrodė ne tik, keisti, bet ir juokingi, tačiau jie buvo skelbiami siekiant ūkinių tikslų. 1744 m. karalius įsakė naikinti žvirblius ir varnas kaip pasėlių kenkėjus. [...] Žemvaldžiams uždraudžiama teisti ir bausti savo valstiečius. Jeigu lažininkas laiku neateina į darbą [...], dvaro urėdas [...] turi apie tai pranešti valsčiaus teismui, teisėjai reikalą ištirs ir paskirs bausmę. Plakti rykštėmis ir apskritai mušti draudžiama.

ŠALTINIS E (1789 m. prancūzų karikatūra. „Trečiojo luomo našta“)

Šaltinis E
Šaltinis E

Klausimai

51.  Įvardykite intelektualinį sąjūdį, kurio idėjos atsispindi pateiktuose šaltiniuose. Nurodę amžių, kada jis labiausiai pasireiškė, įvardykite bent vieną šio sąjūdžio atstovą.
Sąjūdis .......... Amžius ............... Atstovas ............ (2 taškai) Atsakymas

52. Įvardykite valstybes ir nurodykite metus, kuriais buvo priimti šaltiniuose B ir C pateikti dokumentai.
Šaltinis B: Valstybė ......... Metai ...........
Šaltinis C: Valstybė ......... Metai ........... (2 taškai) Atsakymas

53. Remdamiesi šaltiniais, nurodykite tris feodalinės visuomenės ydas, kurias kritikavo intelektualinio sąjūdžio atstovai. Paaiškinkite, kaip kiekvieną iš šių ydų jie siūlė keisti.
1. ......... 2. .......... 3. .......... (3 taškai) Atsakymas

54. Remdamiesi šaltiniu E, paaiškinkite pagrindinę karikatūros mintį. (1 taškas) Atsakymas

55. Palyginę šaltinius C ir E, paaiškinkite, kuo panašūs juose išdėstyti požiūriai. (1 taškas) Atsakymas

56.  Įvardykite valstybės valdymo formas, kurios atsispindi šaltiniuose A ir B. Palyginę valdymo formas, paaiškinkite, kuo jos iš esmės skiriasi.
A .............. B. ............. Paaiškinimas .................... (2 taškai) Atsakymas

57. Palyginę šaltinius A ir D, paaiškinkite, kuo iš esmės skiriasi ir kuo panašus juose aprašytas valdymas.
Skirtumas: ........... Panašumas: .......... (2 taškai) Atsakymas

58. Naudodamiesi šaltiniu C, pasirinktinai nurodykite tris žmogaus ir piliečio teises, kurias perėmė šių laikų demokratija. Remdamiesi 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis, paaiškinkite, kaip kiekviena iš jūsų nurodytų teisių funkcionuoja Lietuvos politiniame gyvenime.
1. ........... 2. .......... 3. .............(3 taškai) Atsakymas / Atsakymo tęsinys

2010 m. bandomasis egz.