Šaltiniai

Į 42-50 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

ŠALTINIS A (Trečiojo luomo pabudimas)

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B (Iš „Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos“)

1 str. Žmonės gimsta laisvi ir lygiateisiai ir tokie išlieka. <...>

2 str. Visų politinių susivienijimų tikslas – saugoti prigimtines ir neatimamas žmogaus teises. Šias teises sudaro laisvė, nuosavybė, saugumas ir priešinimasis engimui.

3 str. Suverenios valdžios šaltinis yra tauta. <...>

6 str. Įstatymas yra visų žmonių valios išraiška. <...> Jis turi būti visiems vienodas, ar jis saugotų ar jis baustų.

10 str. Niekas negali būti persekiojamas dėl savo pažiūrų, netgi religinių, tiktai svarbu, kad jų pasireiškimas nepažeistų visuomeninės tvarkos, nustatytos statymo.

ŠALTINIS C (Prancūzijos valdymo schema pagal 1791 m. konstituciją)

Šaltinis C
Šaltinis C

ŠALTINIS D (Iš Liudviko XVI laiško)

Visi Europoje žino, kaip Karalius myli savo tautą ir kaip kilniai jis pasielgė sukviesdamas Generalinius luomus ir visomis kitomis progomis nuo pat šio Susirinkimo atidarymo dienos <...>. Karalius sutiko su visomis asmeninėmis aukomis, kuriu iš jo bus pareikalauta, sutiko kentėti visus savo naujosios padėties vargus, vildamasis, kad Tautos atstovų darbai sukurs Karalystėje gerovę dabar, kai Nacionalinis susirinkimas baigia savo gyvavimą, kai sugriauta bet kokia valdžia, kai klubai užgrobė visą valdžią, stovinčią net aukščiau Susirinkimo <...>, Karalius nusprendė paskutini kartą bandyti atgauti savo laisvę ir prisidėti prie prancūzų, kurie iš tikrųjų trokšta gero savo tėvynei <...>. Karalius ryžosi supažindinti Europą su tuo, kokioje padėtyje yra atsidūręs; patikėdamas savo nelaimes Imperatoriui, savo svainiui, jis neabejoja, kad šisai imsis visų priemonių <...> ir ateis į pagalbą Prancūzijos Karaliui ir Karalystei.

ŠALTINIS E (Iš M. Robespjero veikalo)

Iš išorės esame apsupti tironų, iš vidaus tironų draugai rengia sąmokslą prieš mus. Reikia likviduoti respublikos vidaus ir išorės priešus arba žlugti su ja. Todėl dabartinėje padėtyje pirmas jūsų politikos principas būtų tautą valdyti protu, o tautos priešus teroru. <...> Teroras yra ne kas kita kaip tiesioginis, griežtas ir nepalaužiamas teisingumas. Jis yra demokratijos principo išdava, pritaikyta neatidėliojamoms tėvynės reikmėms.

Klausimai

42. Remdamiesi pateiktais šaltiniais ir žiniomis, nurodykite tris Prancūzijos revoliucijos priežastis. Paaiškinkite, kaip kiekviena iš nurodytų priežasčių paveikė šios revoliucijos kilimą. (3 taškai) Atsakymas

43. Įvardiję karikatūroje (šaltinis A) pavaizduotus Prancūzijos visuomenės luomus, nurodykite bent po vieną būdingą kiekvienam iš jų siekį Prancūzijos revoliucijos išvakarėse. (3 taškai) Atsakymas

44. Pasirinkę du deklaracijos (šaltinis B) teiginius, paaiškinkite, kaip jų idėjų įgyvendinimas keitė to meto Prancūzijos visuomenę. (2 taškai) Atsakymas

45. Remdamiesi šaltinyje C pateikta schema, nustatykite, kokį valdymo būdą įtvirtino Konstitucija. Nurodykite, kokius du naujus valdžios sudarymo principus ji įteisino. Paaiškinkite, kaip jie paveikė tuometinę Prancūzijos politinę santvarką. (3 taškai) Atsakymas

46. Šaltinyje D teigiama, kad karalius pasielgė kilniai „sukviesdamas Generalinius luomus“. Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, kokio pagrindinio tikslo siekė karalius, sušaukdamas Generalinius luomus. (1 taškas) Atsakymas

47. Nurodykite, kokiu būdu Liudvikas XVI mėgino „atgauti savo laisvę“ (šaltinis D). (1 taškas) Atsakymas

48. Šaltinio E autorius mini, kad šalies valdymo sistema yra respublika. Remdamiesi šaltiniu, paaiškinkite, kuo buvo ypatingas toks respublikinis valdymas to meto Prancūzijoje. (1 taškas) Atsakymas

49. Remdamiesi pateiktais šaltiniais išskirkite bent du revoliucijos raidos etapus. Paaiškinkite, kuo šie etapai iš esmės skyrėsi. (2 taškai) Atsakymas

50. Remdamiesi žiniomis ir šaltiniais, pasirinktinai nurodykite dvi Prancūzijos revoliucijos idėjas ir paaiškinkite, kaip jos paveikė tolesnę Europos politinę raidą. (2 taškai) Atsakymas

2007 m. valstybinis egz. (pakart. s.)