Šaltiniai

Į 39–46 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E ir F.

Šaltinis A (Iš vadovėlio „Lietuva ir pasaulis“)

XI a. reikšmingą įtaką grožio supratimui turėjo viduramžių riterystė. [...] Buvo itin vertinamas vyriškumas: jėga, drąsa, kariniai nuopelnai [...]. Riterį puošė kilnumas, taurumas, mandagumas, mokėjimas pagarbiai elgtis su moterimi [...]. Viduramžių moters grožio idealą nulėmė XII a. atsiradęs Gražiosios damos kultas. Jis asocijavosi su Marijos paveikslu, nes Dievo motina buvo mylima kaip žmonių užtarėja. Labiausiai vertinamos dvasios dorybės buvo švelnumas, jautrumas, gerumas. Moteriai reikšdavo pagarbą ir dėmesį, ją šlovindavo riterių šventėse ir poetų eilėse. Moteris tardavo lemiamą žodį išaiškinant riterį, turnyrų nugalėtoją [...]. Ji gležna, aukso spalvos plaukais, vaikščiojanti smulkiais žingsneliais, truputį palenkusi žemyn galvą ir nuleidusi akis.

Šaltinis B (Iš „Visuotinės istorijos“)

Viduramžių menas buvo labiau kolektyvinės kūrybos vaisius, o renesanso menas – individualus. [...] Leonardas da Vinčis buvo universaliausias to meto žmogus: tapytojas, skulptorius, architektas, rašytojas, mokslo ir meno teoretikas. [...] Leonardas da Vinčis sukūrė dvasiškai ir fiziškai tobulo žmogaus idealą, įspėjo šviesos paslaptis, atrado šviesos ir tamsos žaismo dėsnius. [...] Mikelandželas niekada nevaizdavo silpnų žmonių, jis kūrė galingas titaniškas skulptūras, simbolizuojančias žmogaus heroizmą, jėgą ir energiją. [...] Rafaelio tapyba kupina džiaugsmo. Ji išaukštino žmogaus laisvės ir žemiškos laimės idealą.

Šaltinis C (Iš Mindaugo Tamošaičio istorijos vadovėlio)

Menas buvo skelbiamas veiksminga naujųjų politinių dorybių ugdymo priemone, meninė kūryba įgijo aiškią ideologinę ir politinę paskirtį. [...] Klasicizmas, priešingai nei barokas, išsiskyrė rimtumu ir griežtumu. [...] Buvo atsisakoma barokui būdingo puošnumo ir įmantrumo. Miestuose nusidriekė taisyklingi gatvių tinklai, didžiulės aikštės, iškilo rūmų su taisyklingai suplanuotais parkais. [...] Tapyboje vertinta aiški, vientisa, statiška kompozicija, formų masyvumas, pusiausvyra ir darna. [...] Literatūroje klasicizmo laikais ypač atgijo tragedija ir komedija.

Šaltinis D

Šaltinis D
Šaltinis D

Šaltinis E

Šaltinis E
Šaltinis E

Šaltinis F

Šaltinis F
Šaltinis F

Klausimai

39. Remdamiesi šaltiniu A, nurodykite, kaip viduramžių visuomenėje buvo vertinamas vyras ir moteris. Paaiškinkite, kokiomis vertybėmis šios nuostatos buvo įprasmintos.
Vertinimas .......................... Paaiškinimas ............................. (2 taškai) Atsakymas

40. Remdamiesi šaltiniu B, nurodykite svarbiausią vertybę, kuri buvo išaukštinta renesanso mene. Paaiškinkite, kuo iš esmės renesanso idėjos skyrėsi nuo ankstesnio laikotarpio pasaulėžiūros.
Vertybė ............................... Paaiškinimas ............................. (2 taškai) Atsakymas

41. Remdamiesi šaltiniu C ir žiniomis, nurodykite visuomeninius sąjūdžius, atsiradusius baroko ir klasicizmo laikotarpiais. Paaiškinkite, kaip šių sąjūdžių idėjos atsispindėjo mene.
Sąjūdis ........................ Paaiškinimas ........................
Sąjūdis ........................ Paaiškinimas ........................ (4 taškai) Atsakymas

42. Pasirinktinai nurodykite vieno iš šaltinyje B minimo menininko kūrinį ir paaiškinkite, kaip jame išreikštos renesanso idėjos.
Kūrinys ............................... Paaiškinimas ............................. (2 taškai) Atsakymas

43. Įvardykite meno stilius, kurių pavyzdžiai pateikti šaltiniuose D, E ir F? Paaiškinkite, kodėl šiems stiliams priskyrėte atitinkamus kūrinius.
D .................................. Paaiškinimas ..............................
E .................................. Paaiškinimas ..............................
F .................................. Paaiškinimas .............................. (3 taškai) Atsakymas

44. Koks biblijos siužetas pavaizduotas šaltinyje D? Įvardiję istorines asmenybes, vaizduojamas šaltiniuose E ir F, nurodykite, kokia valdymo forma įsigalėjo jiems valdant.
D ...............................................................
E ................................... Valdymo forma .............................
F ................................... Valdymo forma ............................. (3 taškai) Atsakymas

45. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite šalis, kuriose labiausiai suklestėjo renesanso ir klasicizmo menas. Kokios priežastys tai nulėmė?
Renesansas ............................ Priežastis ......................
Klasicizmas ............................ Priežastis ...................... (2 taškai) Atsakymas

46. Įvardiję du panašiausius meno stilius, nurodykite jų panašumo priežastį. Paaiškinkite, kokią visuomeninę paskirtį turėjo šių stilių menas.
Stiliai ..................... Priežastis ........................ Paaiškinimas ...................... (2 taškai) Atsakymas

2014 m. valstybinis egz. (pakart. s.)