Šaltiniai

Į 45-49 klausimus atsakykite remdamiesi A, B, C ir D šaltiniais.

A šaltinis (1789 m. karikatūra)

A šaltinis
A šaltinis

Užrašai ant akmens: „Dešimtinė“, „Duoklė“, „Prievartinis darbas“.

B šaltinis (Iš Žano Žako Ruso veikalo „Samprotavimas apie žmonių nelygybės kilmę ir pagrindus“, 1755 m.)

Turi egzistuoti didelė visuomenės ir turtinės padėties lygybė – kitaip negalėtų ilgam išsilaikyti teisių ir galios lygybė; pagaliau prabangos turi būti labai mažai arba visai nebūti, nes prabanga arba sukuriama turtais, arba padaro juos būtinus; ji sugadina ir turtuolį, ir vargšą – vieną turėjimu, kitą – troškimu turėti;  ji pasmerkia tėvynę išlepimui ir tuštybei, ji atima iš valstybės visus jos piliečius, vienus paversdama kitų vergais, o visus – įsitikinimų vergais.

C šaltinis (Iš 1804 m. Prancūzijos civilinio kodekso (Napoleono kodekso)

537. Privatūs asmenys turi teisę laisvai tvarkyti savo nuosavybę, kuri jiems priklauso, su išimtimis, kurios nurodytos įstatyme.
545. Niekas negali būti verčiamas atsisakyti savo nuosavybės, jeigu tai vyksta ne dėl bendros visuomeninės naudos ir be išankstinės ir teisingos kompensacijos.

D šaltinis (Iš 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos)

  1. Žmonės gimsta laisvi ir lygiateisiai ir tokie išlieka. Visuomeniniai skirtumai gali būti grindžiami tik bendra nauda.
  2. Visų politinių susivienijimų tikslas – saugoti prigimtines ir neatimamas žmogaus teises. Šias teises sudaro laisvė, nuosavybė, saugumas ir priešinimasis engimui.
  3. Suverenios valdžios šaltinis yra tauta. Jokia žmonių grupė, joks asmuo negali turėti valdžios, kuri aiškiai nesuteikta tautos.

Klausimai

45. Įvardykite karikatūroje pavaizduotus luomus ir nurodykite, kas juos sudarė. (3 taškai) Atsakymas

46. Kokios dvi idėjos išreikštos karikatūroje?
1 ............... 2 ............... (2 taškai) Atsakymas

47. Pacituokite B šaltinio teiginį, kuris geriausiai atskleidžia karikatūroje kritikuojamo reiškinio esmę. Atsakymą argumentuokite.
Teiginys ........................ Argumentavimas .......................... (2 taškai) Atsakymas

48. Kurio šaltinio – B ar D – idėjoms buvo artimesnės Napoleono kodekso nuostatos? Atsakymą argumentuokite.
Šaltinis ......................... Argumentavimas .......................... (2 taškai) Atsakymas

49. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite keturis Prancūzijos revoliucijos padarinius. Įvertinkite kiekvieno iš jų reikšmę.
1. ............................ Reikšmė ......................
2. ............................ Reikšmė ......................
3. ............................ Reikšmė ......................
4. ............................ Reikšmė ...................... (4 taškai) Atsakymas / Atsakymo tęsinys

2017 m. valstybinis egz. (pakart. s.)