Šaltiniai

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis.

A šaltinis (Žako Luji Davido paveikslas „Priesaika kamuolio žaidimo salėje“. 1789 m. birželio 20 d. Nacionalinis susirinkimas prisiekia neišsiskirstyti tol, kol bus parengta konstitucija)

A šaltinis
A šaltinis

B šaltinis (Iš 1791 m. liepos mėn. Liudviko XVI laiško Šventosios Romos Imperijos imperatoriui Leopoldui II)

Visi Europoje žino, kaip Karalius myli savo tautą ir kaip kilniai jis pasielgė, sukviesdamas Generalinius luomus ir visomis kitomis progomis nuo pat šio Susirinkimo atidarymo dienos [...]. Karalius sutiko su visomis asmeninėmis aukomis, kurių iš jo bus pareikalauta, sutiko kentėti visus savo naujosios padėties vargus, vildamasis, kad Tautos atstovų darbai sukurs Karalystėje gerovę dabar, kai Nacionalinis susirinkimas baigia savo gyvavimą, kai sugriauta bet kokia valdžia, kai klubai užgrobė visą valdžią, stovinčią aukščiau Susirinkimo, kai nebegalima tikėtis, kad Susirinkimas įstengtų ištaisyti klaidas, kurias padarė, bei naująjį įstatymų leidimą, jei ten taip pat viešpatauja klubų dvasia, ir dabar, kai tas truputis valdžios regimybės, kuri dar išlieka Karaliui, nebereikalinga niekam [...], Karalius nusprendė paskutinį kartą bandyti atgauti savo laisvę ir prisidėti prie prancūzų, kurie iš tikrųjų trokšta gero savo tėvynei, bet sukilėlių priešams pavyko sužlugdyti jo planą, jis ir vėl suimtas ir laikomas kaip kalinys Paryžiuje. Karalius ryžosi supažindinti Europą su tuo, kokioje padėtyje yra atsidūręs; patikėdamas savo nelaimes Imperatoriui, savo svainiui, jis neabejoja, kad šisai imsis visų priemonių [...] ir ateis į pagalbą Prancūzijos Karaliui ir Karalystei.

C šaltinis (Iš Algio Kasperavičiaus knygos „Didysis bastilijų šturmas“)

Dviejų grupuočių kova dar labiau paaštrėjo 1793 m. pavasarį. Diumurjė išdavus respubliką, Maratas įnirtingai kaltino žirondistus sąmokslu su generolu. Jis taip pat įrodinėjo, jog žirondistai išdavė revoliuciją: įvėlę nepasirengusią šalį į karą, jie žlugdė kariuomenės aprūpinimą, vadais skyrė karininkus monarchistus, užpildė valstybines įstaigas kontrrevoliucionieriais. Kitaip sakant, žirondistams buvo verčiama atsakomybė už visas Prancūzijos bėdas, jų nesugebėjimas ir neryžtingumas prilyginami sąmoningai išdavystei. Tokie kaltinimai turėjo daug demagogijos, bet žirondistai sunkiai tegalėjo juos paneigti. Jie, o ne jakobinai užėmė svarbiausias pareigas administracijoje ir kariuomenėje, jie garsiausiai ragino pradėti karą su feodalinės Europos monarchijomis.

D šaltinis (Iš Saimono Sebag-Montefiorės knygos „Istorijos titanai“)

Maksimiljenas Robespjeras buvo šiuolaikinių Europos diktatorių prototipas: vadovaudamasis savo fariziejišku respublikoniškų vertybių supratimu, jis pradėjo dėl jų terorą ir brutalias skerdynes. [...] Kruvino fanatiko reputaciją Robespjeras pirmiausia pelnė savo veikla Visuomenės gelbėjimo komitete. Ši institucija, įsteigta Nacionalinio konvento 1793 m. balandį, buvo revoliucinis tribunolas, turintis neribotus diktatoriškus įgaliojimus. 1793 m. liepą Robespjeras buvo išrinktas jo nariu ir greitai sukurstė vadinamąjį Terorą. Dešimtys tūkstančių „išdavikų“ – tie, kurie tariamai reiškė simpatiją monarchijai ar kurie manė, kad jakobinai nuėjo per toli, nepailstamai persekiodami „liaudies priešus“, – buvo suimami ir be teismo giljotinuojami. Iš esmės Robespjeras naikino visus, kuriuos laikė priešais, jiems nutildyti negailestingai naudodamas valstybės aparatą. [...] 1794 m. vasarį jis pasakė: „Taikos metu liaudies vyriausybės pagrindas yra dorybė, o revoliucijos metu – dorybė ir teroras: be dorybės teroras būtų barbariškas, o dorybė be teroro būtų bejėgė.“

Klausimai

33. Dviem teiginiais apibūdinkite paveiksle pavaizduotą trečiojo luomo atstovų nusiteikimą.
1. ....................... 2. ....................... (2 taškai) Atsakymas

34. Kurią valdymo formą trečiojo luomo atstovai norėjo panaikinti ir kurią norėjo įtvirtinti Prancūzijoje?
Panaikinti ....................... Įtvirtinti ....................... (2 taškai) Atsakymas

35. Nurodykite tris Liudviko XVI mintis, kurias jis išsakė savo laiške apie politinę padėtį Prancūzijoje.
1. ....................... 2. ....................... 3. ....................... (3 taškai) Atsakymas

36. Nurodykite po vieną išorės ir vidaus problemą, dėl kurių buvo kaltinami žirondistai (C šaltinis).
Išorės ....................... Vidaus ....................... (2 taškai) Atsakymas

37. Kuriuo socialiniu sluoksniu daugiausia rėmėsi žirondistai ir kuriuo jakobinai savo valdymo laikotarpiu?
Žirondistai ....................... Jakobinai ....................... (2 taškai) Atsakymas

38. Kokių pažiūrų žmones žudė jakobinai (D šaltinis)?
1. ....................... 2. ....................... (2 taškai) Atsakymas

39. Nurodykite du D šaltinio autoriaus teiginius, kuriais jis vertina M. Robespjerą. Pagrįskite, ar šis vertinimas atitinka istorinę tikrovę.
1. ....................... 2. ....................... Pagrindimas .......................(3 taškai) Atsakymas

40. Išskiriami šie Prancūzijos revoliucijos etapai: konstitucinė monarchija, respublika ir jakobinų diktatūra. Nurodykite kiekvieno iš šių etapų svarbiausią įvykį.
Konstitucinė monarchija ....................... Atsakymas

Respublika ....................... Atsakymas

Jakobinų diktatūra ....................... Atsakymas (3 taškai)

2021 m. valstybinis egz.