Šaltiniai

Į 53-65 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

ŠALTINIS A (Iš Jakobo Vimfelingo liudijimo)

1440 m. valdant Romos imperatoriui Fridrichui III, Jonas (Johanas) Gutenbergas iš Strasburgo išrado naują rašto būdą, tuo padarydamas didžiulę ir beveik dievišką labdarystę visam pasauliui. [...] Iš čia jis persikėlė i Maincą, kur laimingai įgyvendino savo išradimą.

ŠALTINIS B (Iš Kolumbo testamento)

Ir buvo visagalio Dievo valia, kad aš 1492 m. atradau Indijos žemyną ir didelę gausybę salų, jų tarpe Ispanjolos salą, indėnų vadinamą Haičiu. [...] Po to aš grįžau į Kastiliją pas jų didenybes, kurie liepė man, sutinkamai su mano prašymu, vykti į antrą kelionę su tikslu atrasti naujų žemių ir įrengti gyvenvietes mano atrastose žemėse.

ŠALTINIS C (Iš M. Koperniko knygos „Apie dangaus sferų sukimąsi“)

Nėra abejonės, kad, pasklidus žiniai apie naujas šio kūrinio hipotezes, kai kurie mokslininkai labai nepatenkinti tuo, kad šiame kūrinyje Žemė vaizduojama kaip judanti, o Saulė kaip nejudanti ir esanti Visatos centre ir kad, jų nuomone, nereikia griauti mokslo, nuo seno stovinčio ant tikrųjų pamatų [...]. Turint galvoje, kad dangaus kūnai yra nepaprastai toli, sunku įsivaizduoti, kad jie galėtų padaryti tokį neaprėpiamą ratą per 24 valandas. Ir dėl ko: kodėl būtent Visata turi suktis apie niekingai mažą Žemę?

ŠALTINIS D (Iš M. Liuterio tezių)

Kiekvienam krikščioniui, jei jis iš tiesų atgailauja, visiškai atleidžiama kaltė ir be indulgencijos. Tikrasis bažnyčios turtas yra, žinoma, ne atleidimas, o Dievo didybės ir malonės šventoji Evangelija. [...] Sakyti, kad atpirkimo kryžius, papuoštas popiežiaus herbais ir pastatytas bažnyčiose, yra tokios pat vertės, kaip ir Kristaus kryžius yra šventvagystė.

ŠALTINIS E (Iš Jėzuitų ordino įstatų)

Man Evangelija moko ir todėl Bažnyčia tai laiko dogma, kad visi, tikintys Kristų, turi klausyti ir būti nuolankūs Romos popiežiui kaip akivaizdžiam Bažnyčios vadovui ir Jėzaus Kristaus vietininkui, vis dėlto [...] mes įsipareigojame padaryti ypatingą klusnumo įžadą.

Klausimai

53. Remdamiesi šaltiniu A ir žiniomis, nurodykite, kokį išradimą įgyvendino J. Gutenbergas. (1 taškas) Atsakymas

54. Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, koks „rašto būdas“ buvo iki J. Gutenbergo išradimo. (1 taškas) Atsakymas

55. Paaiškinkite, kodėl šaltinio A autorius teigia, kad J. Gutenbergo išradimas padarė „dievišką labdarystę visam pasauliui“. (1 taškas) Atsakymas

56. Koks svarbus istorinis įvykis minimas testamento ištraukoje (šaltinyje B)? (1 taškas) Atsakymas

57. Remdamiesi šaltiniu B ir žiniomis, nurodykite, kurios valstybės valdovai rėmė Kolumbo keliones. Paaiškinkite, kokiu tikslu buvo remiamos Kolumbo kelionės. (1 taškas) Atsakymas

58. Koki geografini netikslumą, matomą šaltinyje B, padarė Kolumbas. Paaiškinkite, kodėl keliautojas klydo. (2 taškai) Atsakymas

59. Remdamiesi žiniomis ir šaltiniu B, nurodykite Kolumbo atradimų du ekonominius padarinius. (2 taškai) Atsakymas

60. Remdamiesi šaltiniu C ir žiniomis, įvardykite pasaulio sandaros teoriją, kurią sukūrė M. Kopernikas. (1 taškas) Atsakymas

61. Remdamiesi šaltiniu C, paaiškinkite, kuo M. Koperniko teorija griovė mokslą, kuris stovėjo „ant tikrųjų pamatų“. (1 taškas) Atsakymas

62. Kurių dviejų religinių judėjimų idėjos atsispindi šaltiniuose D ir E? (1 taškas) Atsakymas

63. Remdamiesi šaltiniais D ir E, nurodykite dviejų religinių judėjimų, kuriuos nustatėte atsakydami į 62 klausimą, pasaulėžiūros skirtumus. (2 taškai) Atsakymas

64. Paaiškinkite šaltiniuose D ir E vartojamą sąvoką Evangelija. (1 taškas) Atsakymas

65. Paaiškinkite, kokią reikšmę tolesnei visuomenės raidai turėjo minimi šaltiniuose A, B ir C civilizacijos laimėjimai. (3 taškai) Atsakymas

2006 m. valstybinis egz. (pakart. s.)