Šaltiniai

Į 14-29 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E, F ir G.

ŠALTINIS A (Iš Karolio V Vormso edikto)

Mes norime, kad niekas iš jūsų <...> nepriimtų <...> Liuterio gyventi, neduotų jam nei valgyti, nei gerti, neslėptų jo, neteiktų jam žodžiais ar darbais, slaptai ar viešai, pagalbos ir paramos <...>. Taip pat įsakome, kad niekas nepaklustų mokymui, neremtų jo, neskleistų ir negintų.

ŠALTINIS B (Iš devyniasdešimt penkių tezių)

Kiekvienas krikščionis, kurs nuoširdžiai gailis dėl nuodėmės, yra visiškai laisvas nuo bausmės ir kaltės be jokio atleidžiamojo rašto. <...> Pirmiau žmogus turi verkti, kai kūne nėra sveikos vietos. <...> Su Kristaus Žodžiu, per tikėjimą ateina ramybė. Tas, kuris neturi šito, yra pražuvęs, nors Popiežius jam būtų atleidęs ir milijonus kartų <...>. Kristaus nuopelnas yra daug galingesnis, kai nešame kryžiaus vargus, negu kai nešame atleidžiamąjį raštą.

ŠALTINIS C (Iš ordino įstatų)

Visa mūsų draugija <...> įsipareigoja ištikimai klausyti mūsų Šventojo tėvo popiežiaus ir visų jo įpėdinių <...>. Visa mūsų draugija, kad viešai paliudytume, jog ryžtingai atsisakome savo valios, mes įsipareigojame padaryti ypatingą klusnumo įžadą.

Visi ir kiekvienas turi duoti įžadą besąlygiškai klausyti ordino generolo visuose reikaluose, liečiančiuose ordino įstatus.

ŠALTINIS D (Pastabos apie predestinaciją)

To, kurio Dievas nori pasigailėti, Jis pasigaili, o tą, kurį nori užkietinti, ir užkietina, taip sako apaštalas <...>. Ar matai dabar, kaip jis viską kildina iš Dievo valios? Todėl mes negalime pasakyti jokios kitos priežasties, dėl kurios Jis pasigaili savųjų, išskyrus tą, jog Jam taip patinka, todėl ir apie atstumtuosius mes negalėsime kitaip sakyti, tik kad tokia esanti jo valia.

ŠALTINIS E (LDK studentų gausiausiai lankyti užsienio universitetai 1541-1600 m.)

UniversitetasReligijaĮrašų skaičius
Karaliaučius evangelikų 214
Krokuva katalikų 50
Bazelis evangelikų 44
Leipcigas evangelikų 41
Vitenbergas evangelikų 29
Paduva katalikų 28
Heidelbergas evangelikų 25

 

ŠALTINIS F

Šaltinis F
Šaltinis F

ŠALTINIS G

Šaltinis G
Šaltinis G

Klausimai

14. Kurių istorinių epochų (laikotarpių) sandūrai priskirtu mėtė šaltinius? (1 taškas) Atsakymas

15. Kokie du religiniai sąjūdžiai atsispindi šaltiniuose?
1...................... 2.......................... (2 taškai) Atsakymas

16. Jūsų nurodytiems sąjūdžiams priskirkite atitinkamus šaltinius (be E, F ir G).
Sąjūdis..................... šaltiniai..........................
Sąjūdis..................... šaltiniai.......................... (2 taškai) Atsakymas

17. Kuriame paveiksle (F ar G) pavaizduotas šaltinyje A minimas Liuteris? (1 taškas) Atsakymas

18. Įvardykite kitą pavaizduotą istorinę asmenybę, kurios nenurodėte atsakydami į 17 klausimą. (1 taškas) Atsakymas

19. Kurį iš dokumentų (šaltiniai A, B, C, D) parašė šaltinyje F pavaizduota asmenybė? (1 taškas) Atsakymas

20. Kurį iš dokumentų (šaltiniai A, B, C, D) parašė šaltinyje G pa vaizduota asmenybė? (1 taškas) Atsakymas

21. Šaltinyje A liepiama nepaklusti Liuterio mokymui. Remdamiesi šaltiniu B, paaiškinkite, kodėl taip liepiama. (1 taškas) Atsakymas

22. Kaip yra vadinamas šaltinyje B minimas „atleidžiamasis raštas“? Paaiškinkite Jūsų nurodyto termino reikšmę.
Pavadinimas............. Termino reikšmė......................... (1 taškas) Atsakymas

23. Kurio ordino įstatų ištrauka pateikta šaltinyje C? Kas jį įkūrė?
Ordino pavadinimas......... Įkūrėjas................. (2 taškai) Atsakymas

24. Kokia pagrindinė idėja skelbiama šaltinyje C? (1 taškas) Atsakymas

25. Palyginę šaltinius B ir C, nurodykite, kuo skiriasi jų autorių požiūris į Popiežių? (1 taškas) Atsakymas

26. Remdamiesi šaltinio D teiginiais, paaiškinkite termino predestinacija reikšmę. (1 taškas) Atsakymas

27. Palyginę šaltinius B ir D, nustatykite, kuo skiriasi juose išdėstyti požiūriai į sielos išganymą? (1 taškas) Atsakymas

28. Remdamiesi šaltiniu E, paaiškinkite, kodėl skirtinguose universitetuose studentai buvo nevienodos tikybos. (1 taškas) Atsakymas

29. Remdamiesi statistiniais duomenimis bei kitais šaltiniais, paaiškinkite, kaip Jūsų nurodyti sąjūdžiai buvo susiję su Lietuva? (1 taškas) Atsakymas

2003 m. valstybinis egz. (pakart. s.)