Šaltiniai

Į klausimus atsakykite, remdamiesi šaltiniais ir žiniomis.

A šaltinis (Iš Martyno Liuterio 95 tezių)

6. Popiežius negali atleisti jokios nuodėmės, o tik paskelbti ir pripažinti, jog nuodėmė atleista Dievo.
21. Klysta nuodėmių atleidimo pamokslautojai, kurie teigia, jog popiežiaus indulgencijos gelbsti ir išlaisvina žmogų nuo bausmės.
62. Tikrasis Bažnyčios lobis yra dieviškosios šlovės ir gailestingumo švenčiausioji Evangelija.
82. Kodėl popiežius nesuteikia atleidimo visoms sieloms, vadovaudamasis švenčiausiuoju gailes- tingumu, kas būtų teisingiausia, nors nesuskaičiuojamą daugybę sielų išlaisvino dėl prakeiktos monetos, skirtos bazilikai statyti.

B šaltinis (Iš Tridento susirinkimo nutarimų)

Tikėjimo pagrindas glūdi ne tik Biblijoje, bet ir Bažnyčios mokytojų pamokymuose. Tik Bažnyčia turi teisę aiškinti Bibliją.
Žmogus Dievo gailestingumą užsitarnauja ne tik tikėjimu, bet ir gerais darbais.
Piktnaudžiavimas ir prekyba indulgencijomis uždrausti net ir Bažnyčios tarnautojams. Vienintelė pamokslų ir Biblijos kalba – lotynų.
Tik popiežius gali vadovauti Bažnyčiai.

C šaltinis (Iš Šv. Ignaco Lojolos laiško Karoliui V)

Labiau negu kitų priemonių, kurių dera imtis prieš labai paplitusį Vokietijoje siaučiantį blogį, ieškoti tos, kurią teikia universitetai, savo religinio gyvenimo pavyzdžiu ir katalikiškos doktrinos nepaperkamumu atvedantys žmogų į gera, atrodo ne tik protinga, bet absoliučiai būtina ir, po teisybei, įkvėpta Dievo. Tepadaro apvaizda, kad tai iš dalies galėtų įvykti su dieviško gailestingumo pagalba per mūsų Draugijos kolegiją, kurią Jūsų Didenybė įkurs Vienoje.

D šaltinis (Europa XVI a.)

D šaltinis
D šaltinis

Klausimai

33. Nurodykite tris priežastis, dėl ko M. Liuteris kritikavo Katalikų Bažnyčią (A šaltinis).
1. ........................... 2. ........................... 3. ........................... (3 taškai) Atsakymas

34. Palyginę M. Liuterio tezes ir Tridento susirinkimo nutarimus, nurodykite vieną panašumą ir vieną skirtumą (A ir B šaltiniai).
Panašumas ........................... Skirtumas ........................... (2 taškai) Atsakymas

35. Įvardykite religinius judėjimus, kuriems davė pradžią M. Liuteris ir Tridento susirinkimas.
M. Liuteris ........................... Tridento susirinkimas ........................... (2 taškai) Atsakymas

36. Kuriai organizacijai vadovavo C šaltinio autorius? Nurodykite šios organizacijos pagrindinį tikslą ir paaiškinkite, kaip buvo ketinama jo siekti.
Organizacija ........................... Tikslas ........................... Paaiškinimas ........................... (3 taškai) Atsakymas

37. Paaiškinkite, kaip baigėsi religinių judėjimų varžymasis žemėlapyje skaičiais 1, 2 ir 3 pažymėtose teritorijose (D šaltinis).
1 – ........................... 2 – ........................... 3 – ........................... (3 taškai) Atsakymas

38. Nurodykite po du šaltiniuose aprašytų religinių judėjimų padarinius Europos politikai, kultūrai ir religiniam gyvenimui.
Politikai: 1. ........................... 2. ........................... Atsakymas

Kultūrai: 1. ........................... 2. ........................... Atsakymas

Religiniam gyvenimui: 1. ........................... 2. ........................... Atsakymas (6 taškai)

2022 m. valstybinis egz.