Šaltiniai

Į 31–40 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (LDK teritorijos ir lietuvių skaičiaus kaita XIII–XVI a.)

Metai 1263 m. 1341 m. 1377 m. 1430 m. 1569 m.
Plotas (tūkst. km2) 200 350 700 930 485
Lietuvių skaičius tūkst. 250 370 420 590 700
Lietuvių skaičius procentais 63 53 30 23 29

Šaltinis B (Iš istorijos vadovėlio)

LDK buvo daugiatautė ir daugiakultūrė valstybė, apgyventa baltų ir slavų tautų. Čia viena šalia kitos gyvavo stačiatikių, katalikų ir dar neišnykusi pagonių kultūros. XVI a. jau turime nuo seno gyvuojančias ar tik besikuriančias net kelias rašto kalbas – gudų, vokiečių, lotynų, lenkų, lietuvių. Dėl tokio kultūrinio margumyno šiais laikais neretai yra keliamas klausimas, kokia gi iš tikrųjų ta valstybė buvo: lietuviška, lenkiška ar baltarusiška?

Šaltinis C (Abiejų Tautų Respublikos padalijimai)

Šaltinis C
Šaltinis C

Šaltinis D (Iš istoriko Norman Davies knygos „Dievo žaislas: Lenkijos istorija“)

Respublika buvo dvilypė valstybė, kurios dviejų pagrindinių sudedamųjų dalių – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – skirtingi interesai niekais vertė visas pastangas ją reformuoti. Monarchija vis dar buvo renkamoji ir neretai virsdavo žaisliuku tarptautinės diplomatijos rankose. Seimą ir toliau luošino liberum veto, o nereformuoti įstatymai toliau leido kurtis konfederacijoms. [...] „Auksinė laisvė“, į kurią daugumai kilmingų piliečių buvo įskiepytas požiūris kaip į Respublikos šlovę, prarado prasmę krašte, kur devynios dešimtosios gyventojų kentė skurdą ir baudžiavą ir kur, jeigu kas ir buvo daroma, tai tik už prancūzų auksą arba grasinant ir verčiant Rusijai. Beveik penkiasdešimt metų Lenkijos ir Lietuvos valstybė buvo valdoma kaip Rusijos protektoratas. Rusai čia šeimininkavo tokiais metodais, kurie šiaip civiliniame gyvenime būtų pavadinti „globėjišku reketu“. [...]

Niekada iki galo nesuprastume prieštaringų padalijimų laikotarpio aplinkybių, jei neatkreiptume dėmesio į tai, kad Lenkijos vidaus suirutė buvo be paliovos kurstoma galingesnių kaimyninių valstybių.

Klausimai

31. Įvardykite po dvi LDK raidos ypatybes, kurios atsispindi šaltinyje A ir šaltinyje B.
Šaltinis A .............. ..............
Šaltinis B .............. .............. (2 taškai) Atsakymas

32. Remdamiesi šaltiniu A ir žiniomis, įvardykite Lietuvos valdovus, kurių valdymo metais valstybės teritorija buvo mažiausia ir buvo didžiausia.
.............. .............. (2 taškai) Atsakymas

33. Remdamiesi šaltiniu A, paaiškinkite LDK teritorijos ir lietuvių skaičiaus kaitos skirtumus.
............................... (1 taškas) Atsakymas

34. Remdamiesi šaltiniu A, nurodykite, kokia lietuvių skaičiaus procentais kitimo ypatybė išryškėjo keičiantis LDK teritorijai. Remdamiesi šaltiniu B, paaiškinkite, kaip ši kaita paveikė LDK raidą.
Ypatybė .............. Paaiškinimas .............. (2 taškai) Atsakymas

35. Įvardykite valstybes, kurios žemėlapyje (šaltinis C) pažymėtos raidėmis A, B ir C.
A .............. B .............. C .............. (1 taškas) Atsakymas

36. Įvardykite valstybes, kurioms atiteko žemėlapyje raidėmis D ir E pažymėtos teritorijos. Nurodykite metus, kuriais įvardytos valstybės prisijungė pažymėtas teritorijas.
D .............. Metai ..............
E .............. Metai .............. (2 taškai) Atsakymas

37. Remdamiesi žemėlapiu, įvardykite miestus, pažymėtus skaičiais 1, 2, 3. Nurodykite, kurioms valstybėms jie atiteko padalijimų metu.
1 .............. Valstybė ..............
2 .............. Valstybė ..............
3 .............. Valstybė .............. (3 taškai) Atsakymas

38. Nurodykite dvi valstybes (šaltinis C), kurioms priklausė šiandieninė Lietuvos teritorija.
.............. .............. (1 taškas) Atsakymas

39. Remdamiesi šaltiniu D, nurodykite po vieną išorės ir vidaus veiksnį, kurie neigiamai veikė Abiejų Tautų Respubliką. Paaiškinkite, kokią žalą kiekvienas veiksnys darė valstybės raidai.
Išorės .............. Paaiškinimas ..............
Vidaus .............. Paaiškinimas .............. (2 taškai) Atsakymas

40. Palyginę šaltinius A, B ir C, D, išskirkite du šaltiniuose atsispindinčius valstybės raidos laikotarpius, nurodydami jų chronologines ribas. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis nurodykite kiekvieno laikotarpio būdingiausią politinį bruožą.
Chronologinės ribos .............. Bruožas ..............
Chronologinės ribos .............. Bruožas .............. (4 taškai) Atsakymas

2013 m. valstybinis egz.