Šaltiniai

Į 53-63 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

Šaltinis A (Iš Jogailos privilegijų)

Kiekvienas priėmęs katalikų tikybą karys ar bajoras, ir jų palikuonys bei teisėtieji paveldėtojai, turi ir turės pilną ir visokeriopą teisę valdyti,[...] parduoti, dovanoti [...] pagal savo laisvą valią ir norą pilis, valsčius, kaimus ir viską, ką iš tėvų palikimo valdo, taip, kaip panašiomis teisėmis naudojasi ir kiti kilmingieji kitose mūsų Lenkijos karalystės žemėse, kad neatrodytų, jog jie nelygūs teisių atžvilgiu, tuo tarpu kai juos jungia tai, jog jie yra vienos karūnos pavaldiniai.

Pagal seną paprotį karo žygis pasilieka kiekvieno pareiga, kuri vykdoma savo nuostoliais ir išlaidomis.
Vilniaus vyskupystės sostą nutarėme įkurti [...] jos vyskupui, kurie tik bus, priskiriame ir nuosavybėn atiduodame dalį mūsų Vilniaus miesto su sklypais ir namais, ir namų gyventojais, ir visomis priklausomybėmis.

Šaltinis B (Iš Vytauto laiško Jogailai po Lucko suvažiavimo)

Šviesiausias valdove ir viešpatie, mūsų brangiausias broli! Kai šviesiausias viešpats Romėnų karalius [...] pradėjo [...] kelti reikalą dėl vainiko [...] jūsų šviesybė tuojau pasakėte, kad jūs tam pritartumėte ir džiaugtumėtės [...]. Bet štai [...] praėjusį sekmadienį [...] patyrėme, jog tuo reikalu, kuriam Lucke pritarėte ir kurį jūs tada viešpaties Romėnų karaliaus akivaizdoje labai rėmėte, jūs pasidarėte kitokios nuomonės [...], jeigu būtume apvainikuojami, remdamiesi tuo autoritetu ir garbe, minėti bajorai galėtų išdrįsti po mūsų mirties sau išrinkti karalių, koks jiems patiks, nesiklausdami jūsų Lenkijos ponų, o tai esą priešinga nuostatams ir sutartims, kurios buvo sudarytos ir patvirtintos tarp jūsų šviesybės ir mūsų.

Šaltinis C (Iš 1793 m. Fridriko Šulco įspūdžių Lietuvoje)

Nerūpestingumas ir tingėjimas rodo, kad lietuviai yra apsileidę ir nerangūs, bet tai būdinga tautoms, kuriose valstiečiai yra nelaisvi. Taip yra Livonijoje, Kurše, Rusijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje. [...] Suvartojęs arba praradęs savo nuosavybę, jis pareikalaus iš pono tiek, kad nenumirtų, o už tai - atstatys rimbui nugarą. Jis geriau sutinka būti mušamas, bet ne dirbti, nes žino, kad po vieno darbo gaus kitą, dar sunkesnį.

Šaltinis D (Iš Petro I testamento)

Suskaldyti Lenkiją, nuolatos palaikant jos viduje nesantaiką: papirkti galinguosius auksu; įtakoti seimus, juos papirkinėti, kad pagaliau galėtume paveikti karaliaus rinkimus; jų metu iškelti savo šalininkų kandidatūras, pastaruosius globoti, įvesti maskvėnų pulkus ir juos laikyti, iki pasitaikys proga palikti visam laikui. Jei kaimyninės galybės priešinsis, jas tuojau pat nutildyti, suskaldant šalį, kol bus galima paimti tai, kas bus duota.

Šaltinis E (Iš Gegužės 3 d. konstitucijos)

Lenkijos karalius, Didysis Lietuvos [...] Kunigaikštis drauge su [...] seimu [...] iš ilgos patirties pažinę įsisenėjusias mūsų valdymo ydas [...] priimame šią Konstituciją [...]

Valdymą turi sudaryti trys valdžios [...]: įstatymų leidžiamoji valdžia seime, aukščiausioji vykdomoji valdžia karaliuje [...] ir teisminė valdžia.
Liberum veto [...] panaikiname visiems laikams [...]

Aukščiausią įstatymų vykdomąją valdžią atiduodame karaliui [...]. Vykdomoji valdžia negalės leisti ar aiškinti įstatymų, [...] keisti seimo nustatyto iždo pajamų paskirstymo, skelbti karų.

Klausimai

53. Pateiktuose šaltiniuose atsispindi dvi monarchinio valdymo formos. Nurodę šias valdymo formas, priskirkite joms po vieną šaltinį.
Monarchijos forma ................... Šaltinis ............
Monarchijos forma ................... Šaltinis ............ (2 taškai) Atsakymas

54. Kurioms dviem socialinėms grupėms buvo skirtos Jogailos privilegijos (šaltinis A)? Kokias ekonomines privilegijas gavo kiekviena iš jų? (1 taškas) Atsakymas

55. Nurodykite įvykį, kuris nulėmė Jogailos privilegijų (šaltinis A) išleidimą. (1 taškas) Atsakymas

56. Apibūdinę Jogailos poziciją dėl Vytauto karūnavimo (šaltinis B), paaiškinkite, kodėl ji kito. (2 taškai)Atsakymas

57. Kurios valstybės valdovas šaltinyje B yra tituluojamas „Romėnų karaliumi“? Kas dar be „Romėnų karaliaus“ galėjo viduramžiais suteikti karaliaus titulą? Atsakymą paaiškinkite remdamiesi konkrečiu XIII a. Lietuvos istorijos pavyzdžiu. (2 taškai) Atsakymas

58. Remdamiesi šaltiniu B, paaiškinkite, kaip buvo apribotas Lietuvos savarankiškumas renkant valdovą. Pasirinktinai nurodykite vieną sutartį, kurioje tas apribojimas buvo įteisintas Vytauto laikais. (2 taškai) Atsakymas

59. Kokiu istoriniu terminu įvardijama valstiečių teisinė padėtis, aprašyta šaltinyje C? Nurodykite du šaltinio teiginius, liudijančius šią teisinę padėtį. (2 taškai) Atsakymas

60. Remdamiesi šaltiniu D, nurodykite du būdus, kuriais Petras I numatė daryti poveikį Abiejų Tautų Respublikai. (1 taškas) Atsakymas

61. Paaiškinkite, kaip šaltinyje E atsispindi valdžių padalijimo principas. (1 taškas) Atsakymas

62. Remdamiesi šaltiniais A, B, E ir žiniomis, nustatykite du Lietuvos ir Lenkijos valstybinių ryšių kitimo etapus. Paaiškinkite, kuo iš esmės skyrėsi Lietuvos suverenitetas šiuose etapuose. (2 taškai) Atsakymas

63. Remdamiesi šaltiniais C, D, E ir žiniomis, paaiškinkite, kuo iš esmės skyrėsi Lenkijos ir Rusijos poveikis Lietuvos valstybės gyvavimui ir raidai. (2 taškai) Atsakymas

2007 m. valstybinis egz.