Šaltiniai

Į klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais ir žiniomis.

A šaltinis (Mykolas Kleopas Oginskis apie ATR padėtį karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio laikais)

Nelaimių, užgriuvusių Lenkiją [ATR] į sostą sėdus karaliui Stanislovui Augustui, virtinė nuteikė prieš jį didžiąją tautos dalį. Į jį imta žiūrėti kaip į Rusijos valios vykdytoją, nes iš jos buvo gavęs karūną. Manyta, kad jis nepakankamai energingas tada, kai jo garbė, tautos šlovė ir krašto išgelbėjimas reikalavo drąsos, veiklos ir begalinio atsidavimo tėvynės labui. Lenkijoje [ATR] nuolat buvo didžiulė svetimųjų kariuomenė, kurią teko išlaikyti, tos kariuomenės vadai arogantiškai elgėsi su krašto diduomene, vyko pilietinis karas, iš pačios sostinės 1768 metais buvo pagrobti vyskupai bei senatoriai ir išvežti į Rusijos gilumą. 1773 metais Lenkiją [ATR] pasidalijo, o 1775 metais visų nekenčiamas Seimas tą padalijimą patvirtino. Rusų pasiuntiniai tvarkėsi kaip panorėję, o karalius buvo priverstas visur jiems nusileisti. Seimas buvo neveiklus nuo pat krašto padalijimo. Finansų sistema žlugo, kariuomenė nebeturėjo jokios vertės. Kaltė dėl visų bėdų buvo suversta Stanislovui Augustui. Be to, jam buvo priekaištaujama, kad pasikvietė svetimšalių ir naikino viską, kas lenkiška, ir rodė pavyzdį savo tautoms, nes pernelyg pamėgo prabangą ir buvo švaistūnas.

B šaltinis (Jokūbo Jasinskio atsišaukimas į Lietuvos gyventojus)

Gerbiamieji piliečiai!

Tėvynė reikalauja visų jūsų apgynimo. Jūsų pačių interesas visus prie jos šaukia, ir tik aklas, nematydamas savo laimės ir saugumo, galėtų prie jos vėluotis. Siunčiu jums doriausius, kraštui ištikimus ir apie savo darbą nusimanančius karininkus ir įpareigoju jus tėvynės išsaugojimo vardan įvykdyti tuojau, kas seka:

1. Kuo greičiau suvažiuokite į savo (pavieto) sostinę, išsirinkite jūsų pasitikėjimo vertą vyrą, kurį aš vyriausiojo vado man duota galia patvirtinsiu pavieto generolu.

2. Šis tegul išleidžia visam pavietui skelbimą, kad visų luomų, kondicijų, dvarų žmonės tuojau apsiginkluotų savo namuose kiek galėdami šaunamuoju ginklu, kardu, ietimi arba paprasta dalge, užmauta ant ilgo koto, ir taip apsiginklavęs tegul laukia mano įsakymo išvykti. [...]

7. Įpareigoju ir prisaikdinu dvasiškiją, kad ji dažnais savo pamokslais tikintiesiems įkvėptų santaikos ir drausmės dvasią, be kurios niekas negali būti išganytas. Atėjo laikas, kada tikėjimas privalo labiausiai padėti prislėgtiems gyventojams. Jis turi būti jų pagalba, kaip iki šiol buvo jų šviesa. Be tėvynės nebėra altorių.

8. Pagaliau įspėju jus, garbingieji piliečiai. Laikas jau mesti širdies minkštumą, kuriuo visuomet mūsų kraštas didžiavosi. Persekiokite išdavikus, jeigu kur nors pastebėsite; teiskite ir užmušinėkite visus, kurie, neįsirašę į pavieto generolo registrą, su ginklais pasirodytų jūsų apylinkėje. Tai yra žudikai, o ne tėvynės gynėjai, nelaukite teisingumo kardo, kuris dažnai pasiekia, bet visuomet pavėluotai. Jūsų galioje išgelbėti tėvynę, jeigu tik to norėsite. Norėkite arba ir jūs žūsite, jos griuvėsių užversti.

C šaltinis (Iš Rusijos imperatorės Jekaterinos II 1794 m. įsako Lietuvos generalgubernatoriui Nikolajui Repninui)

Mes ne kaip nugalėtoja, uždedanti jungą ginklu nugalėtoms tautoms, bet kaip tvirtai savo gailestingumą įgyvendinanti monarchė dovanojame visiems tos žemės gyventojams malonę bei atlaidumą ir teikiamės, kad jie pajustų paguodą po jiems tekusios priespaudos ir kad įsiviešpatautų ten tvarka, ramybė ir saugumas. [...] O tikresniam mūsų valdžios toje žemėje įsivyravimui [reikia] visiems gyventojams primygtinai įteigti patikinimą, kad mus pasiekiančioms aimanoms nuraminti, jų laimei ir gerovei, o taip pat pasitikėjimui mūsų sienomis ir Lietuvoje esančia Rusijos kariuomene, mes maloningiausiai teikiamės priimti visų Lietuvoje gyvenančių luomų priesaiką kaip jų amžiną ištikimybę mūsų sostui, taip ir beribį paklusnumą mūsų pastatytai jiems valdžiai.

D šaltinis (Abiejų Tautų Respublikos padalijimų žemėlapis)

D šaltinis
D šaltinis

Klausimai

34. Nurodykite dvi politines ir dvi ekonomines Abiejų Tautų Respublikos problemas, apie kurias kalba A šaltinio autorius.
Politinės: 1. ................ 2. ................
Ekonominės: 1. ................ 2. ................ (4 taškai) Atsakymas

35. Kokius du karinės veiklos organizavimo būdus ir du kovinės dvasios stiprinimo būdus nurodo B šaltinio autorius?
Karinės veiklos organizavimo būdai: 1. ................ 2. ................
Kovinės dvasios stiprinimo būdai: 1. ................ 2. ................ (4 taškai) Atsakymas

36. C šaltinyje esama teiginių, neatitinkančių istorinės tikrovės. Nurodykite du tokius neatitikimus.
1. ................ 2. ................ (2 taškai) Atsakymas

37. Įvardykite valstybes, kurioms po padalijimų atiteko Abiejų Tautų Respublikos teritorijos, žemėlapyje pažymėtos skaičiais 1, 2 ir 3. Kuriai iš šių valstybių atiteko to meto Abiejų Tautų Respublikos sostinė?
Skaičius 1 – ................. Skaičius 2 – .................
Skaičius 3 – ................. Sostinė atiteko ................. (4 taškai) Atsakymas

38. Nurodykite tris Abiejų Tautų Respublikos reformas, kurios turėjo sustiprinti valstybę.
1 ................ 2 ................ 3 ................ (3 taškai) Atsakymas

39. Kokios esminės priežastys lėmė Abiejų Tautų Respublikos žlugimą? Nurodykite vieną vidaus ir vieną išorės priežastį.
Vidaus .................. Išorės .................. (2 taškai) Atsakymas

2020 m. valstybinis egz.