Šaltiniai

Į 31–38 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (Iš Karaliaučiaus archyvo)

Mindaugas, Dievo malone Lietuvos karalius [siunčia] pasveikinimą viešpatyje Jėzuje. [Remdamiesi] saviškių giliai apsvarstytu patarimu, priėmėme garbingąjį tėvą Kristijoną ir pasiūlėme jį įšvęsti mūsų karalystės vyskupu, taip pat priskirdami jam dovanų Raseinių, pusę Betygalos, pusę Laukuvos [žemių]; tam dalykui amžinai atminti šį raštą liepėme sutvirtinti mūsų antspaudu.

Šaltinis B (Istorikas Zenonas Ivinskis apie Lietuvos valdovus)

Po Mindaugo Gediminas buvo pirmasis valdovas, kuris Lietuvą padarė stiprią ir galingą valstybę. [...] Megzdamas plačius santykius, jis pakėlė savo valstybės reikšmę kaimynuose ir padarė ją žinomą visoje Europoje. [...] Gedimino dinastijai XIV a. teko didelė laimė, kad vienas po kito sekė žymūs valdovai, ir taip per visą šimtmetį iki Vytauto mirties. Gediminas buvo ne tik karys, bet ir valstybininkas. Šalia kardo jis veikė ir diplomatija. [...] Gyvendami artimame sąlytyje ir pavojaus metu vienas antram teikdami pagalbą, abu broliai turėjo savo atskirus pagrindinius uždavinius: Algirdas – rytuose, o Kęstutis – prieš vokiečių ordiną. Brolių bendradarbiavimas iki Algirdo mirties per tris dešimtmečius nebuvo sudrumstas jokių konfliktų. [...] Su Mindaugo žuvimu pradingus „Lietuvos vyskupijai“, Jogailos senelio įkurtoje sostinėje buvo duota pradžia naujai vyskupijai.

Šaltinis C (Istorikas Alfredas Bumblauskas apie Liublino uniją)

Sudaryta bendra aukščiausioji (šalia valdovo) valdžios institucija – seimas, kuriame Lietuva turėjo tik trečdalį vietų. Teoriškai tai buvo unitarinė valstybė, tačiau išliko atskiras LDK valstybės titulas, teritorija ir vykdomoji valdžia su iždu bei kariuomene. Taigi ryšį tarp LDK ir Lenkijos galime vadinti federacija [...]. Į Liubliną 1569 m. sausio mėnesį atvyko visas Lietuvos seimas. [...] Žygimantas Augustas palaikė lenkus ir savo aktais prijungė prie Lenkijos beveik pusę LDK teritorijos (Palenkę ir pietines vaivadijas – Volynės, Kijevo ir Braclavo). [...] Jonas Chodkevičius suprato tragišką dilemą: arba Lietuva susisaisto su Lenkija, arba Lietuvą užkariauja Rusija. [...] Viską, regis, lėmė šio puikaus oratoriaus kalba Liublino seime [...]. Chodkevičius, skirtingai nuo kategoriškai prieš susijungimą pasisakiusio Radvilos Rudojo, savo kalboje priėmė unijos ir net Lietuvos prijungimo prie Lenkijos idėją. [...] Chodkevičius pasiekė, kad konkretūs Lenkijos ir Lietuvos ryšių nustatymo ar net unijos sudarymo klausimai būtų sprendžiami ne Liublino seime, bet vėliau, todėl liko galimybė išsaugoti Lietuvos valstybingumą.

Šaltinis D (Lietuvos valstybingumo raida XIII a. pr.–1795 m.)

Šaltinis D

Klausimai

31. Kokio religinio proceso pradžia atsispindi šaltinyje A? Nurodykite du šaltinyje pateiktus faktus, liudijančius šį procesą.
Procesas .............................. Faktai ............................. (2 taškai) Atsakymas

32. Išskirkite po vieną būdingiausią šaltinyje B minimų Lietuvos valdovų Gedimino, Algirdo ir Kęstučio valdymo bruožą.
Gediminas .............. Algirdas ............... Kęstutis .............. (3 taškai) Atsakymas

33. Remdamiesi šaltiniu B ir žiniomis, nurodykite, kuriais metais Jogaila su Vytautu įtvirtino Mindaugo pradėtą religinį procesą. Kuri sutartis sudarė prielaidas Jogailai ir Vytautui įtvirtinti šį procesą?
Metai ....................... Sutartis .............................. (2 taškai) Atsakymas

34. Remdamiesi šaltiniu C, nurodykite dvi priežastis, kurios paskatino LDK sudaryti Liublino uniją.
1 .............................. 2 ............................... (2 taškai) Atsakymas

35. Remdamiesi šaltiniu C, išskirkite tris išlikusius Lietuvos savarankiškumo požymius. Paaiškinkite, kaip kiekvienas iš jų padėjo išsaugoti Lietuvos savarankiškumą.
1 ...................... 2 ...................... 3 ................... (3 taškai) Atsakymas

36. Remdamiesi šaltiniu C ir žiniomis, apibūdinkite Jono Chodkevičiaus ir Radvilos Rudojo vaidmenį pasirašant Liublino uniją.
Jonas Chodkevičius .................... Radvila Rudasis .......................... (2 taškai) Atsakymas

37. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite, kuo skyrėsi Mindaugo ir vėlesnių Lietuvos valdovų statusas. Paaiškinkite, kaip valdovo statuso pokytis veikė Lietuvos suverenitetą.
Statusas ..................... Paaiškinimas ....................... (2 taškai) Atsakymas

38. Remdamiesi šaltiniu D ir žiniomis, išskirkite tris Lietuvos valstybingumo raidos etapus, nurodydami kiekvieno etapo pradžios ir pabaigos datas. Nurodykite kiekvieno etapo svarbiausią bruožą. Paaiškinkite, kaip kito LDK valstybingumas nurodytuose etapuose.
Etapas ........................ Bruožas ........................
Etapas ........................ Bruožas ........................
Etapas ........................ Bruožas ........................
Paaiškinimas ..................................................... (4 taškai) Atsakymas

2014 m. valstybinis egz. (pakart. s.)