Šaltiniai

Į 43-50 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (Iš 1979 m. 1310 asmenų pareiškimo TSKP CK, Lietuvos TSR švietimo ministerijai)

Iki šiol LTSR bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose vaikai rusų kalbos buvo mokomi nuo 2 klasės II pusmečio ir aukštosiose mokyklose lietuviams buvo dėstoma daugiausia gimtąja kalba. Visasąjunginės mokslinės partinės konferencijos „Rusų kalba – TSRS tautų draugystės ir bendradarbiavimo kalba“ rekomendacijose siūloma pradėti mokyti rusų kalbos ikimokyklinėse įstaigose nuo 5 m. amžiaus, o bendrojo lavinimo mokyklų vyresnėse klasėse, visose profesinėse, specialiųjų vidurinių ir aukštųjų mokyklų 2-3 kursuose pradėti dėstyti tik rusiškai, jeigu mokiniai ir studentai to pageidauja. <....> TSRS ir LTSR konstitucijos garantuoja visiems piliečiams galimybę mokytis gimtąja kalba. Todėl prašome palikti iki šiol buvusią tvarką.

Šaltinis B (Iš Lietuvos istorijos chrestomatijos)

Kalbama, kad reichskomisariatas dabar, esą, veda derybas su Rytų ministerija apie galutinį Lietuvos universitetų likimą. Iš esmės reikia pasakyti, kad universitetams uždaryti buvo parinktas tinkamas momentas. Atsižvelgiant į tai, kad lietuvių tauta ateityje turėtų būti suvokietinta, čia susidarė nuomonė, jog nereikia kelti universiteto arba kai kurių fakultetų atidarymo klausimo, nes universitetas visuomet buvo lietuvių tautos nacionalinio šovinizmo ugdymo židinys.

Šaltinis C (Iš JAV lietuviškai leisto žurnalo straipsnio (1960 m.))

Lietuvos pradžios ir vidurinė mokykla per 13 metų turėjo 13 736 pamokas berniukams ir 13 804 pamokas mergaitėms. Okupuotos Lietuvos vienuolikametė turėjo 11 118 pamokų. Išmesta 884 tikybos pamokos, 612 lotynų kalbos, 340 tėvynės pažinimo, sumažinta 255 istorijos, 102 geografijos, 68 visuomenės mokslų, 102 filosofijos įvado, 510 piešimo, 510 fizinės kultūros, 476 dainavimo, 272 rankdarbių. Iš viso išmesta 4 131 pamoka. Vietoj jų pridėta lietuvių kalbai 306 pamokos, 493 pamokos pirmai svetimai kalbai (rusų), 85 pamokos antrai svetimai kalbai, 136 pamokos matematikai, 17 pamokų gamtai, 476 pamokos praktikai dirbtuvėse ar žemės ūkio mašinoms ir elektrotechnikai. Viso naujų pridėta 1 513 pamokų.

Šaltinis D (Iš atsiminimų apie vienerius mokslo metus)

[Mokslo metų pradžia] Gimnazijoje kapeliono nebebuvo. Ir mokslo metų atidarymo procedūra pasikeitė – nereikėjo eiti į bažnyčią, nebuvo Babėnų miške gegužinės, užteko gimnazijos salės. Salės nebeatpažinome. Scenos viduryje kabėjo Lenino ir Stalino portretai su užrašu: „Ačiū didžiajam tautų vadui ir mokytojui Stalinui už išlaisvinimą“. Virš scenos Lietuvos vytį pakeitė kūjis su pjautuvu. Visos sienos buvo apkabinėtos mums nepažįstamų žmonių portretais, ir nė vieno lietuvio.

[Mokslo metų pabaiga] Tą dieną vyko baigiamasis matematikos egzaminas. Po siaubingos nakties susirinkome į klasę lyg zuikiai, vilko išbaidyti. Mūsų klasėje kelių mokinių nebuvo. Apie pietus atėjo žinia, kad išvežti ir du mūsų mokytojai: Sabas ir Švoba.

Klausimai

43. Prieš kokios švietimo politikos vykdymą pasisakė šaltinyje A pateikto pareiškimo autoriai? Kuo jie pagrindė savo prašymą?
Politika ......... Argumentas .......... (2 taškai) Atsakymas

44. Kaip vadinamas Lietuvos XX amžiaus istorijos laikotarpis, kurio situacija aprašyta šaltinyje B? Pateikite vieną argumentą iš šaltinio teksto savo atsakymui pagrįsti.
Laikotarpis ........... Argumentas ........... (2 taškai) Atsakymas

45. Remdamiesi žiniomis, nurodykite, apie kurių Lietuvos universitetų uždarymą kalbama šaltinyje B.
.................. (1 taškas) Atsakymas

46. Kuri universitetų uždarymo priežastis minima šaltinyje B? Remdamiesi žiniomis, nurodykite kitą priežastį.
Šaltinyje nurodyta priežastis ............. Kita priežastis ........................... (2 taškai) Atsakymas

47. Išanalizavę šaltinį C, išskirkite tris naujas švietimo politikos kryptis sovietų valdomoje Lietuvoje. Savo atsakymą paremkite šaltinyje pateiktais faktais.
I politikos kryptis .......... Patvirtinantis faktas ..........
II politikos kryptis ......... Patvirtinantis faktas ..........
II politikos kryptis ......... Patvirtinantis faktas .......... (3 taškai) Atsakymas

48. Remdamiesi šaltinio informacija ir žiniomis, paaiškinkite apie kurį Lietuvos XX amžiaus istorijos laikotarpį kalbama šaltinyje D. Nurodykite jo chronologines ribas ir pateikite vieną argumentą.
Laikotarpis ......... Chronologinės ribos (metai) ......
Argumentas ..................... (3 taškai) Atsakymas

49. Šaltinyje D kalbama apie mokytojų išvežimą. Remdamiesi žiniomis, įvardykite dvi priežastis, kodėl mokytojai buvo išvežami.
Priežastis .......... Priežastis .......... (2 taškai) Atsakymas

50. Remdamiesi šaltinių informacija ir žiniomis, padarykite išvadą, kodėl kiekviena nauja valdžia vykdė švietimo pertvarkymus.
......................     (1 taškas) Atsakymas

2011 m. valstybinis egz.