Šaltiniai

Į 59–66 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B ir C.

ŠALTINIS A (Iš LSSR KGB pirmininko J. Petkevičiaus pranešimo operatyvinių darbuotojų pasitarime 1973 m.)

Komitetas turi duomenų, rodančių, kad kai kurie kūrybinės inteligentijos atstovai savo kūriniuose mėgina prastumti ideologiškai žalingas, o kartais ir nacionalistines pažiūras. [...] Be to, tarp inteligentų pasitaikė faktų, kai buvo kritikuojami kai kurie tarybinės tikrovės reiškiniai, rašomi ir platinami ideologiškai žalingi dokumentai, pasitaikė nesveikų svarstymų apie „kūrybos laisvės nebuvimą“ ir kitas „demokratines laisves“. [...]

Kai kurie kūrybinės inteligentijos atstovai savo kūryboje skyrė nepakankamai dėmesio idėjiškumo, partiškumo ir pilietiškumo klausimams. Išryškėjo tendencija, rodanti, kad jie neretai vengė spręsti aktualias visuomenines ir socialines-politines problemas. [...]

Kartu mums ir toliau reikia būti politiškai ypač budriems, laiku atskleisti ir su partijos organų pagalba užkirsti kelią mėginimams panaudoti spaudos, teatro ir kitų masinio ideologinio poveikio tribūną mūsų žmonių apdorojimui nacionalistine ir ideologiškai žalinga dvasia.

ŠALTINIS B (Iš T. Venclovos 1975 m. laiško Lietuvos KP CK)

[...] Komunistinė ideologija man tolima ir, mano manymu, didele dalimi klaidinga. Jos absoliutus viešpatavimas atnešė mūsų šaliai daug nelaimių. Informaciniai barjerai ir represijos, taikomos kitaip manantiems, stumia visuomenę į stagnaciją, o šalį į atsilikimą. Tai pražūtinga ne tik kultūrai [...].

Mūsų šalyje man užkirsta platesnės ir viešos literatūrinės, mokslinės, kultūrinės veiklos galimybės. Kiekvienas humanitaras ir ne tik humanitaras Tarybų Sąjungoje turi nuolat įrodinėti savo ištikimybę viešpataujančiai ideologijai, kad galėtų dirbti. Tai lengva prisitaikėliams ir karjeristams. [...]

Prašau leisti man, remiantis visuotine žmogaus teisių deklaracija ir veikiančiais įstatymais, išvykti su žmona gyventi į užsienį. Mano draugo Jono Jurašo ir kitų draugų pavyzdys rodo, kad tai nėra neįmanoma.

ŠALTINIS C (JAV daryta nuotrauka. Užrašas ant automobilio: „Romo Kalantos auka Lietuvos laisvei“)

Šaltinis C
Šaltinis C

Klausimai

59. Įvardykite Lietuvos istorijos laikotarpį, kuris atsispindi pateiktuose šaltiniuose. Nurodykite jo chronologines ribas.
Laikotarpis .......... Chronologinės ribos ............. (1 taškas) Atsakymas

60. Remdamiesi šaltiniu A, paaiškinkite, kodėl buvo kritikuojama kūrybinė inteligentija.
.............. (1 taškas) Atsakymas

61. Paaiškinkite, kodėl šaltinio A autorius svarstymus apie „kūrybos laisvės nebuvimą“ ir kitas „demokratines laisves“ vadina nesveikais. Apibūdinkite kiekvienos iš šių laisvių dvilypį funkcionavimą to meto Lietuvoje.
Paaiškinimas ........ Kūrybos laisvė ........ Demokratinės laisvės ......... (3 taškai) Atsakymas

62. Remdamiesi šaltiniu B, nurodykite du reiškinius, kurie stumia visuomenę į stagnaciją. Paaiškinkite, kodėl kiekvienas iš šių reiškinių, anot šaltinio autoriaus, pražūtingai veikė Lietuvos kultūrą.
Reiškinys – ........... Paaiškinimas: ..........
Reiškinys – ........... Paaiškinimas: .......... (2 taškai) Atsakymas

63. Šaltinio B autorius teigia, kad komunistinė ideologija „atnešė mūsų šaliai daug nelaimių“. Pateikę du konkrečius pavyzdžius iš Lietuvos ekonominio ir socialinio gyvenimo, paaiškinkite, ar teisus buvo autorius taip vertindamas to meto santvarką.
Ekonominis ............ Paaiškinimas ..........
Socialinis ............... Paaiškinimas .......... (2 taškai) Atsakymas

64. Įvardiję įvykį, kurio minėjimas atsispindi nuotraukoje, nurodykite jo priežastį. Aprašykite, kokias pasekmes jis sukėlė Lietuvoje.
Įvykis ......... Priežastis .......... Pasekmės ........ (2 taškai) Atsakymas

65. Remdamiesi žiniomis, nurodykite, kaip šį įvykį, kurį įvardijote atsakydami į 64 klausimą, Lietuvos valdžia aiškino visuomenei. Paaiškinkite, kodėl buvo laikomasi tokios pozicijos.
Valdžios aiškinimas ........... Paaiškinimas ........... (2 taškai) Atsakymas

66. Įvardykite judėjimą, kurio atstovas buvo šaltinyje B minimas T. Venclova. Remdamiesi žiniomis, nurodykite vieną šio judėjimo veiklos pavyzdį ir jį apibūdinkite. Įvertinkite šio judėjimo reikšmę Lietuvos istorijai.
Judėjimas ........... Pavyzdys ir apibūdinimas ............. Įvertinimas ............ (4 taškai) Atsakymas

2010 m. bandomasis egz.