Šaltiniai

Į 49–57 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (Iš istorikų Romualdo J. Misiūno ir Reino Taageperos knygos)

Apie 1980 m. Lietuvoje savilaidos vienam gyventojui teko turbūt daugiau negu kurioje nors kitoje SSRS dalyje. Maskvoje pasipriešinime dalyvavo pirmiausia pasauliečiai inteligentai, o Lietuvoje ankstyvoji savilaida buvo grynai religinės orientacijos, taigi kreipėsi į platesnę visuomenės dalį.

Romos katalikybė buvo tautinės opozicijos šerdis, ir religinė diskriminacija lietuviams labai rūpėjo. Lietuvoje, kaip ir gretimoje Lenkijoje, religija beveik sutapo su tautiniu identitetu. Sovietinėje tikrovėje Romos katalikybė, kuriai būdingos konservatyvios politinės tradicijos, keistu būdu ėmė grumtis už politinius idealus, paprastai siejamus su pasaulietiška orientacija. Nors religinės krypties savilaida turbūt atspindi ne visą opozicijos spektrą, publikacijų gausybės atžvilgiu ji neturi varžovų. [...]

Religinis disidentas buvo patvariausia ir plačiausiai paplitusi organizuotos opozicijos forma Lietuvoje. Tvirta šalies religinė tradicija, susijusi su tautiškumu, lėmė šios opozicijos potencialiai didžiausią jėgą. Tačiau buvo ir kitų disento (pasipriešinimo) formų. Kalbant apie individualius veiksmus, reikia pasakyti, kad keli iškilūs Lietuvos kultūros veikėjai tapo disidentais, viešai protestuodami prieš kai kuriuos negatyvius sovietinės tikrovės aspektus.

Šaltinis B (Ištrauka iš LSSR KGB pirmininko Juozo Petkevičiaus 1973 m. pranešimo)

Komitetas turi duomenų, rodančių, kad kai kurie kūrybinės inteligentijos atstovai savo kūriniuose mėgina prastumti ideologiškai žalingas, o kartais ir nacionalistines pažiūras. [...]

Be to, tarp inteligentų pasitaikė faktų, kai buvo kritikuojami kai kurie tarybinės tikrovės reiškiniai, rašomi ir platinami ideologiškai žalingi dokumentai, pasitaikė nesveikų svarstymų apie „kūrybos laisvės nebuvimą“ ir kitas „demokratines laisves“. [...]

Kai kurie kūrybinės inteligentijos atstovai savo kūryboje skyrė nepakankamai dėmesio idėjiškumo, partiškumo ir pilietiškumo klausimams. Išryškėjo tendencija, rodanti, kad jie neretai vengė spręsti aktualias visuomenės ir socialines-politines problemas. Kai kurių žurnalų [...] redakcijos skyrė nepakankamai dėmesio skaitytojų, ypač jaunimo, marksistinės-lenininės pasaulėžiūros formavimui ir klasinės, internacionalinės sąmonės ugdymui.

Šaltinis C (Iš Nerijos Putinaitės knygos „Nenutrūkusi styga“)

Nuo septinto dešimtmečio vidurio sovietinis gyvenimas tapo vienintele tikrove. Absoliuti dauguma aiškiai suvokė, „kaip“ reikia gyventi ir kalbėti. Sovietinės tikrovės neišvengiamumas suformavo specifinę visuomenės ir žmogaus būklę. [...] Vienas pagrindinių sovietinio gyvenimo „nenormalumo“ požymių buvo neišvengiamas dvilypumas. Dvilypumas radosi todėl, kad tebuvo pripažįstami totalūs vieningi elgsenos, kalbėsenos ir gyvensenos standartai. [...] Pati tikrovės struktūra iš sovietinio piliečio reikalavo to, kas buvo nelegalu žvelgiant iš griežtos ideologinės perspektyvos. Sovietinis žmogus, net nusiteikęs idėjiškai, neišvengiamai atsidurdavo kasdieniškos veidmainystės ir drauge kaltės situacijoje. Priimdamas oficialiąją ideologiją, kaip žmogus jis negalėjo nusižengti. [...] Sovietinė tikrovė privačiose erdvėse buvo pašiepiama ir niekinama, kita vertus, socialiniame gyvenime prie jos kruopščiai taikytasi. Savo egzistencinę bei moralinę situaciją suvokiantis asmuo balansavo tarp siekio išlaikyti žmogiškąjį orumą ir saviniekos dėl savo veiksmų bei pasirinkimų.

Šaltinis D (Sovietinė karikatūra „Jogų stiliumi dirbate!“)

Ant pastato užrašyta: Sandėlis
Ant pastato užrašyta: Sandėlis

Klausimai

49. Remdamiesi šaltiniu A, įvardykite dvi idėjas, kurias gynė Katalikų bažnyčia Lietuvoje.
1 ................................... 2 .................................. (2 taškai) Atsakymas

50. Kokia išskirtinė Katalikų bažnyčios veiklos sritis minima šaltinyje A? Remdamiesi žiniomis, iliustruokite šią veiklą konkrečiu faktu.
Veiklos sritis ............................. Faktas ............................... (2 taškai) Atsakymas

51. Remdamiesi šaltiniu B ir žiniomis, nurodykite dvi priežastis, dėl kurių buvo sunerimę LSSR saugumo organai. Paaiškinkite, kodėl dalis inteligentijos buvo nepatenkinta esama padėtimi.
Priežastys .................... ........................... Paaiškinimas ....................................... (2 taškai) Atsakymas

52. Remdamiesi šaltiniu B ir žiniomis, nurodykite du valdžios reikalavimus, kurie buvo keliami inteligentijai. Paaiškinkite, kodėl inteligentijai buvo keliami šie reikalavimai.
Reikalavimai ....................... ..................... Paaiškinimas ........................................ (2 taškai) Atsakymas

53. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite, kurios disidentinės organizacijos įkūrime aktyviausiai dalyvavo kūrybinės inteligentijos atstovai. Koks buvo pagrindinis šios organizacijos tikslas?
Organizacija ............................... Tikslas .............................. (2 taškai) Atsakymas

54. Kokia specifinė to meto visuomenės gyvenimo ypatybė aprašyta šaltinyje C? Paaiškinkite, kaip ši ypatybė veikė žmonių dorovines nuostatas.
Ypatybė ............................... Poveikis .............................. (2 taškai) Atsakymas

55. Nurodykite, koks sovietinio gyvenimo požymis pavaizduotas karikatūroje (šaltinis D). Paaiškinkite, kodėl šis reiškinys išplito to meto visuomenėje.
Požymis ............................... Paaiškinimas .............................. (2 taškai) Atsakymas

56. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, pasirinktinai įvardykite pasaulietinio ir religinio disidentinio judėjimo atstovus. Įvertinkite kiekvieno iš jų indėlį, kovojant už Lietuvos laisvę.
Pasaulietinis ........................ Įvertinimas .................................
Religinis .............................. Įvertinimas ................................. (2 taškai) Atsakymas

57. Remdamiesi šaltiniais ir žiniomis, nurodykite šaltiniuose aptariamo laikotarpio politinės ir ekonominės santvarkos bruožus. Paaiškinkite, kokias sovietinio žmogaus pasaulėžiūros ypatybes formavo kiekvienas iš šių bruožų.
Politinės .................................... Paaiškinimas .................................
Ekonominės .............................. Paaiškinimas ................................. (4 taškai) Atsakymas

2014 m. valstybinis egz.